HangDong เทศบาลตำบลหางดง www.hangdong.go.th
“สังคมน่าอยู่อาศัย ก้าวไกลทางเศรษฐกิจ”

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญตอบแบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะของเทศบาลตำบลหางดง

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 , เปิดอ่าน 17 ครั้ง

คำสั่งศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอหางดง ที่ 26/2564 เรื่อง การป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ปิดตลาดสดเทศบาลตำบลหางดง 13 - 15 ตุลาคม 2564

เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2564 , เปิดอ่าน 124 ครั้ง

ประกาศ ผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2564 ของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2564 , เปิดอ่าน 76 ครั้ง

ประกาศผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เมื่อวันที่ 09 กันยายน 2564 , เปิดอ่าน 129 ครั้ง

เชิญร่วมกิจกรรมเปิดพื้นที่โครงการปรับปรุงศูนย์เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการท่องเที่ยวเชิงเกษตรและเชิงวัฒนธรรม

เมื่อวันที่ 08 กันยายน 2564 , เปิดอ่าน 124 ครั้ง

สถานธนานุบาล (โรงรับจำนำ) เทศบาลตำบลหางดง จำหน่ายทรัพย์หลุดจำนำ ประจำเดือนกันยายน 2564

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2564 , เปิดอ่าน 152 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์การสำรวจข้อมูลกลุ่มเปราะบางในพื้นที่เทศบาลตำบลหางดงที่ประสงค์จะฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2564 , เปิดอ่าน 117 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์การตัดต้นไม้ในพื้นที่สาธารณะเขตเทศบาลตำบลหางดง

เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2564 , เปิดอ่าน 102 ครั้ง

การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2564 , เปิดอ่าน 93 ครั้ง

ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2564 , เปิดอ่าน 89 ครั้ง

ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลหางดง สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564

เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2564 , เปิดอ่าน 141 ครั้ง

ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลหางดง ครั้งแรก

เมื่อวันที่ 06 พฤษภาคม 2564 , เปิดอ่าน 127 ครั้ง

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้งสมาชิกเทศบาลตำบลหางดงและนายกเทศมนตรีตำบลหางดง

เมื่อวันที่ 05 พฤษภาคม 2564 , เปิดอ่าน 180 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์จากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอหางดง เรื่อง พบผู้ปฏิบัติงานห้องงานทะเบียนและบัตร ที่ว่าการอำเภอหางดง ติดเชื้อโควิด-19

เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2564 , เปิดอ่าน 359 ครั้ง

ระดับของพื้นที่สถานการณ์ย่อยในพื้นที่ทั่วราชอาณาจักร ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 และมาตรการสำคัญสำหรับพื้นที่ควบคุมสูงสุด

เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2564 , เปิดอ่าน 193 ครั้ง

ประกาศราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ข้อกำหนดและข้อปฏิบัติตามมาตรการควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ประกาศ ณ วันที่ 29 เมษายน 2564

เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2564 , เปิดอ่าน 138 ครั้ง

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ แจ้งประชาสัมพันธ์การชะลอยื่นบัญชีรายรับ รายจ่ายในการเลือกตั้ง

เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2564 , เปิดอ่าน 158 ครั้ง

เลื่อนการจัดอบรมหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหารสำหรับผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหารออกไปโดยไม่มีกำหนด

เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2564 , เปิดอ่าน 194 ครั้ง

การจัดอบรมหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหารสำหรับผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2564 , เปิดอ่าน 291 ครั้ง

การแจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งทางอิเล็กทรอนิกส์

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2564 , เปิดอ่าน 246 ครั้ง

ข่าวประกาศจาก ทต.หางดง

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลหางดง เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหางดงแทนตำแหน่งที่ว่าง เขตเลือกตั้งที่ 1

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 , เปิดอ่าน 23 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลหางดง เรื่อง การชำระค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ 2565

เมื่อวันที่ 08 ตุลาคม 2564 , เปิดอ่าน 73 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลหางดง เรื่อง การออกสำรวจภาคสนามเพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565

เมื่อวันที่ 04 ตุลาคม 2564 , เปิดอ่าน 20 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลหางดง เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในสำนักงานเทศบาลตำบลหางดง

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2564 , เปิดอ่าน 107 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลหางดง เรื่อง เปิดให้บริการสถานที่ราชการบางประเภทที่มีประชาชนใช้บริการเป็นจำนวนมาก

เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 , เปิดอ่าน 175 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลหางดง เรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ที่เกี่ยวข้องในการให้บริการงานทะเบียนราษฎรของเทศบาลตำบลหางดง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่

เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2564 , เปิดอ่าน 332 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลหางดง เรื่อง การขยายกำหนดเวลาการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564

เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2564 , เปิดอ่าน 167 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลหางดง เรื่อง งดให้บริการสถานที่ราชการบางประเภทที่มีประชาชนใช้บริการเป็นจำนวนมาก

เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2564 , เปิดอ่าน 187 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลหางดง เรื่อง ประชาสัมพันธ์ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2564

เมื่อวันที่ 05 กุมภาพันธ์ 2564 , เปิดอ่าน 262 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลหางดง เรื่อง กำหนดให้วันหยุดราชการตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นวันปฏิบัติราชการตามปกติ

เมื่อวันที่ 05 กุมภาพันธ์ 2564 , เปิดอ่าน 176 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลหางดง เรื่อง ให้เจ้าของป้ายไปยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีป้าย ประจำปี 2564

เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2563 , เปิดอ่าน 281 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลหางดง เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2564

เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2563 , เปิดอ่าน 246 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลหางดง เรื่อง ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ. 2563

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2563 , เปิดอ่าน 245 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลหางดง เรื่อง หลักสูตรสุขาภิบาลอาหาร

เมื่อวันที่ 04 ธันวาคม 2563 , เปิดอ่าน 270 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลหางดง เรื่อง ขอขยายเวลาประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส. 3)

เมื่อวันที่ 01 ธันวาคม 2563 , เปิดอ่าน 191 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลหางดง เรื่อง ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2563

เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 , เปิดอ่าน 163 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลหางดง เรื่อง ประชาสัมพันธ์การขยายเวลาการให้บริการประชาชนเชิงรุก ในการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เมื่อวันที่ 05 ตุลาคม 2563 , เปิดอ่าน 34 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลหางดง เรื่อง ประชาสัมพันธ์การปรับขยายเวลาการให้บริการประชาชนและการให้บริการเชิงรุกในการบริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เมื่อวันที่ 02 ตุลาคม 2563 , เปิดอ่าน 12 ครั้ง

เรื่อง ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เฉพาะการจัดเก็บภาษีประจําปี 2563

เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2563 , เปิดอ่าน 470 ครั้ง

เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี 2563

เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 , เปิดอ่าน 537 ครั้ง

ข่าวประมูลจัดซื้อจัดจ้าง

เว็บบอร์ด กระทู้ถาม - ตอบ

วิดีทัศน์เทศบาล

 

 

ดร.จํารูญ เร่งถนอมทรัพย์

นายกเทศมนตรีตำบลหางดง

ดร.จํารูญ เร่งถนอมทรัพย์
ดร.จํารูญ เร่งถนอมทรัพย์

นายสมศักดิ์ อุปพันธ์

ปลัดเทศบาลตำบลหางดง