HangDong เทศบาลตำบลหางดง www.hangdong.go.th
“สังคมน่าอยู่อาศัย ก้าวไกลทางเศรษฐกิจ”

เทศบาลตำบลหางดง

คำขวัญ และ วิสัยทัศน์

คำขวัญ และ วิสัยทัศน์

ประกาศเมื่อ 25 พฤษภาคม 2564

เปิดอ่าน 2683 ครั้ง

คำขวัญ/พันธกิจ

วิสัยทัศน์

          การกำหนดวิสัยทัศน์ของเทศบาลตำบลหางดง   จัดทำขึ้นโดยคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลและประชาคมเทศบาล  ร่วมแสดงความคิดเห็นพิจารณาจุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส และข้อจำกัดของเทศบาล ตามลำดับความสำคัญและวิเคราะห์ กำหนดเป็นวิสัยทัศน์ ดังนี้

“ สังคมน่าอยู่อาศัย     ก้าวไกลทางเศรษฐกิจ

พันธกิจ

พันธกิจหลักที่ 1         การพัฒนาเทศบาลตำบลหางดงให้เป็นชุมชนที่น่าอยู่อาศัย

พันธกิจย่อยที่ 1.1        การพัฒนาด้านสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน

                   พันธกิจย่อยที่ 1.2       การพัฒนาด้านสาธารณสุข

                   พันธกิจย่อยที่ 1.3       การพัฒนาด้านการศึกษา

                   พันธกิจย่อยที่ 1.4       การดูแลเรื่องความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

                   พันธกิจย่อยที่ 1.5       การพัฒนาปรับปรุงด้านสิ่งแวดล้อมและภูมิทัศน์ของเทศบาล           

                   พันธกิจย่อยที่ 1.6       การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม                                 

                   พันธกิจย่อยที่ 1.7       การพัฒนาส่งเสริมด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม

พันธกิจหลักที่ 2                   การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

พันธกิจหลักที่ 3                   นโยบายด้านการบริหารงาน

พันธกิจหลักที่ 1 การพัฒนาเทศบาลตำบลหางดงให้เป็นชุมชนที่น่าอยู่อาศัย

               พันธกิจย่อยที่ 1.1 การพัฒนาด้านสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน

                   ดำเนินการสร้างและพัฒนาปรับปรุง   ถนน รางระบายน้ำอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง   เพื่อขยายให้ครอบคลุมพื้นที่เป็นการแก้ไขปัญหาจราจรติดขัด โดยจะดำเนินการร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง   ปรับปรุงถนนบางสาย   เพื่อเป็นการระบายความหนาแน่นของ การจราจรที่จะเข้าสู่ตัวเมืองเชียงใหม่   และเชื่อมกับพื้นที่เศรษฐกิจของตำบลต่าง ๆ รอบเขตเทศบาล   เร่งพัฒนาปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะให้เพียงพอและเหมาะสม   โดยคำนึงถึงความเป็นระเบียบเรียบร้อยและสวยงาม เพิ่มไฟฟ้าสัญญาณจราจรทั้งถนนสายหลักและถนนซอยต่างๆ ของเทศบาล   เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเป็นสำคัญ   ประสานผู้เกี่ยวข้องเร่งพัฒนาปรับปรุงระบบน้ำประปาให้มีคุณภาพและปริมาณเพียงพอกับการขยายตัวของชุมชน

               พันธกิจย่อยที่ 1.2 การพัฒนาด้านสาธารณสุข

                   ดำเนินการร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน โรงพยาบาล สาธารณสุขอำเภอ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงบริการได้อย่างไม่เป็นอุปสรรค     พร้อมทั้งปฏิรูประบบบริหารจัดการสาธารณสุขให้มีประสิทธิภาพทั่วถึง   ทั้งการฟื้นฟูสุขภาพ การป้องกันโรค   และการส่งเสริมสุขภาพ   จัดให้มีมาตรการลดปัจจัยเสี่ยงที่มีผลต่อสุขภาพ และภาวะทุพโภชนาการที่นำไปสู่การเจ็บป่วยเรื้อรัง เช่น หัวใจ เบาหวาน ความดันโลหิต   และอุบัติเหตุจากการจราจร กระตุ้นและส่งเสริมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมบุคคลให้ ลด ละ เลิก พฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพ จัดตั้งทีมงานสาธารณสุขของเทศบาลร่วมกับโรงพยาบาลและอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ออกเยี่ยมผู้ป่วยถึงบ้านเพื่อให้ความรู้ คำปรึกษา   ปรับปรุงประสิทธิภาพ พร้อมทั้งสร้างขีดความสามารถในการเฝ้าระวังโรคในชุมชน ควบคุมโรคติดต่อ เพิ่มแรงจูงใจและขยายงานอาสาสมัครสาธารณสุข เพื่อเป็นกำลังสำคัญให้ชุมชนในการดูแลเด็ก ผู้สูงอายุ คนพิการ การดูแลผู้ป่วย ส่งเสริมให้ประชาชนทุกเพศทุกวัยในเขตเทศบาลได้ออกกำลังกาย และเล่นกีฬาเพื่อสร้างเสริมสุขภาพและพลานามัยที่ดี รวมทั้งจัดหาสถานที่ลานออกกำลังกาย จัดสร้างสนามกีฬาของเทศบาล   โดยจัดให้มีเครื่องมืออุปกรณ์อำนวยความสะดวกและจัดหาบุคลากรทางด้านกีฬา เพื่อแนะนำการออกกำลังกายวิธีที่ถูกต้อง สนับสนุนอุดหนุนงบประมาณจัดให้มีแสงสว่างเพื่อการออกกำลังกาย และการแข่งขันกีฬาในสนามกีฬาได้ สร้างอาคารอเนกประสงค์เพื่อเป็นศูนย์กีฬาในร่ม   และดำเนินการเพื่อให้มีการแข่งขันกีฬาระหว่างชุมชน เพื่อส่งเสริมสุขภาพและสร้างความสามัคคีในชุมชน ปรับปรุงการให้บริการจัดเก็บขยะและสิ่งปฏิกูลในชุมชนให้ทั่วถึงครอบคลุมทุกพื้นที่รวดเร็ว เพื่อไม่ให้มีขยะตกค้าง โดยเพิ่มจำนวนบุคคลากร และเครื่องมืออุปกรณ์ สิ่งอำนวยความสะดวกในการทำงานให้เพียงพอต่ออัตราการเพิ่มของประชากรและครัวเรือนในพื้นที่ ส่งเสริมให้มีการดำเนินการแยกขยะอย่างถูกวิธีโดยไม่ให้มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมส่วนรวมและเป็นการลดปริมาณขยะส่งเสริมให้มีการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม โดยมีการจัดการกับการบำบัดน้ำเสียในชุมชนโดยใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีที่เหมาะสม

               พันธกิจย่อยที่ 1.3 การพัฒนาด้านการศึกษา

สนับสนุนและส่งเสริมการศึกษา โดยมุ่งเน้นความสำคัญตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยกำหนด   โดยสนับสนุนและส่งเสริมให้ประชาชนในเขตเทศบาล ได้รับการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ   ตั้งและขยายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาล   เพื่อให้บริการเด็กก่อนวัยเรียน   การศึกษาขั้นพื้นฐาน 12 ปี   สนับสนุนส่งเสริมให้โรงเรียนในเขตเทศบาล นำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการเรียน การสอน   และการเรียนรู้อย่างจริงจัง จัดให้มีการเข้าถึงระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงอย่างทั่วถึง     สนับสนุนให้มีการขยายการศึกษานอกระบบให้แก่ผู้ยากไร้     ผู้พิการ หรือทุพลภาพ หรืออยู่ในสภาวะยากลำบากให้ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ ขยายระบบเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ผ่านองค์กรทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ชมรมต่างๆ ได้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาอย่างเป็นระบบ สนับสนุนให้มีการศึกษาตามอัธยาศัย โดยจัดตั้งห้องสมุด   ศูนย์พัฒนาด้านกีฬา   ดนตรี   ศิลปะ ศูนย์การเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และจัดให้มีกิจกรรมนันทนาการเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้อย่างเป็นระบบ

                พันธกิจย่อยที่ 1.4 การดูแลเรื่องความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

                   สนับสนุน   ปรับปรุงประสิทธิภาพในการดูแลเรื่องความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน เช่น อุบัติเหตุทางบก อัคคีภัย อุทกภัย วาตภัย ฯลฯ โดยใช้มาตรการหลัก 2 อย่างคือ   มาตรการเฝ้าระวังป้องกัน และมาตรการแก้ไขระงับเหตุ ซึ่งต้องทำควบคู่กันไปอย่างสม่ำเสมอ และมีประสิทธิภาพบนหลักของความไม่ประมาท   และหลักของการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชน โดยการให้ความร่วมมือสนับสนุนงบประมาณอุดหนุนแก่องค์กรภาครัฐ และเอกชนที่เกี่ยวข้อง   ให้ความร่วมมือกับสถานีตำรวจภูธรในนโยบายที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนเพื่อแก้ปัญหาอาชญากรรม การลักขโมย ยาเสพติด ปรับปรุงการบริการของศูนย์ป้องกันภัยเทศบาล   จัดให้มีการวางแผนการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ   และร่วมเป็นเครือข่ายกับศูนย์ป้องกันภัยของหน่วยงานอื่น ๆ   เพื่อการปฏิบัติงานในรูปแบบบูรณาการ จัดให้มีการฝึกซ้อมการปฏิบัติภารกิจในสถานการณ์จำลองเป็นประจำ จัดชุดสายตรวจชุมชนโดยอาศัยความร่วมมือด้านบุคลากรจากชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลหางดง อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)   ปฏิบัติงานประสานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจออกตรวจในพื้นที่ล่อแหลมยามวิกาล   เช่น   ตามถนน ตรอก ซอยที่เปลี่ยว   สวนสาธารณะ ฯลฯ   จัดเจ้าหน้าที่ยามรักษาการณ์ตรวจสถานที่ราชการ ตลาดสด และชุมชนที่หนาแน่นเพื่อป้องกันการลักขโมย   จัดหาและปรับปรุง พัฒนา บำรุงรักษาเครื่องมือเครื่องใช้ที่จำเป็นในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้เพียงพอ   และสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งให้มีการฝึกฝนวิธีการใช้งานอย่างสม่ำเสมอ   เพื่อให้เกิดความคล่องตัว   สนับสนุนให้มีการพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันภัย   สนับสนุนให้มีการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่อาสาป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ให้มีจำนวนเพียงพอ ต่อการบริการทางสังคมและมีประสิทธิภาพ   เพิ่มจำนวนเจ้าหน้าที่เทศกิจให้เพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่ด้านการบริการและงานควบคุม ส่งเสริมการใช้ระเบียบเพื่อการจัดระเบียบชุมชนให้เป็นสังคมที่น่าอยู่อาศัย ส่งเสริมให้ประชาชนตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติด และมีส่วนร่วมในการต่อต้านยาเสพติดทุกรูปแบบเพื่อให้เทศบาลตำบลหางดงเป็นพื้นที่ที่ปลอดจากยาเสพติด ป้องกันและแก้ไขปัญหาอัคคีภัยปัญหาภัยแล้งและปัญหาอุทกภัยอย่างเป็นระบบ

                พันธกิจย่อยที่ 1.5 การพัฒนาปรับปรุงด้านสิ่งแวดล้อมและภูมิทัศน์ของเทศบาล

                   สนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดำเนินการด้านกิจกรรม ด้านการจัดการ โดยเน้นการอนุรักษ์ทรัพยากรท้องถิ่น   ซึ่งต้องคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศวิทยา เร่งรัดการควบคุมมลพิษทางอากาศ ขยะ น้ำเสีย กลิ่น และเสียงที่เกิดจากการผลิตและบริโภค โดยเฉพาะเร่งรัดการสร้างระบบบำบัดน้ำเสียที่เกิดขึ้นจากสังคมเมืองการผลิต การบริโภค การจัดทำระบบกำจัดขยะโดยวิธีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม   และเพิ่มขีดความสามารถของการบริการจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้เพื่ออำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน   เช่น จัดหารถกำจัดและดูดสิ่งปฏิกูล รถ และเครื่องมือขนย้ายขยะมูลฝอยเพื่อทดแทนเครื่องมือที่หมดสภาพการใช้งานสร้างจิตสำนึกในรูปแบบต่างๆ แก่ประชาชนในการลดปริมาณขยะ สนับสนุนให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการน้ำที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ เช่น   การสร้างฝายชะลอน้ำตามแนวพระราชดำริ   ส่งเสริมการทำการเกษตรตามทฤษฏีใหม่ในระดับชุมชนและครัวเรือน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ตามแนวพระราชดำริร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ   ภาคเอกชน   โรงเรียน วัด หมู่บ้าน และชุมชน จัดหาสถานที่เพื่อสร้างสวนสาธารณะและสนามเด็กเล่นเพิ่ม เพื่อให้เพียงพอกับความต้องการของประชาชน รวมทั้งมีการตกแต่ภูมิทัศน์   สวนหย่อม ปลูกไม้ดอกไม้ประดับต่าง ๆ ตามสถานที่ที่เหมาะสม   ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดตกแต่งภูมิทัศน์ที่สาธารณะ และบ้านที่อยู่อาศัยในกิจกรรมต่าง ๆ   เพื่อให้พื้นที่เขตเทศบาลตำบลหางดงมีความร่มรื่น สะอาด ลดมลพิษในอากาศ สมกับเป็นเทศบาลชุมชนน่าอยู่อาศัย            

                พันธกิจย่อยที่ 1.6 การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม

                   สนับสนุนและจัดงบประมาณเพื่อขยายบริการให้เพียงพอกับจำนวน ความต้องการ
และข้อมูลที่เป็นจริงของผู้ด้อยโอกาสทางสังคม   ทั้งทางด้านการศึกษา การฝึกฝนอาชีพ การสาธารณสุข   การบริการสาธารณะ โดยมุ่งเน้นช่วยเหลือผู้ยากไร้ ผู้พิการ หรือทุพพลภาพหรืออยู่ในสภาวะยากลำบาก ผู้สูงอายุ เยาวชน รวมทั้งเด็กนักเรียนที่เรียนดีแต่ขาดทุนทรัพย์ สนับสนุนครอบครัวให้เข้มแข็งสามารถดูแลสมาชิกได้อย่างมีคุณภาพ เตรียมความพร้อมให้แก่สังคมผู้สูงอายุ โดยยึดหลักการให้ผู้สูงอายุเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าของชุมชน   และส่งเสริมการใช้ประสบการณ์ของผู้สูงอายุในกระบวนการพัฒนาชุมชน ระบบคลังสมอง จัดหาที่อยู่อาศัยสำหรับ ผู้เดือดร้อน เช่น ผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆ   ผู้ยากไร้และผู้อยู่ในสภาวะยากลำบาก โดยสนองนโยบายรัฐบาล เช่น ประสานให้มีโครงการ “บ้านเอื้ออาทร” “บ้านรัฐสวัสดิการ” พัฒนาปรับปรุงฌาปนสถานเพื่อให้เหมาะสมกับสังคมยุคปัจจุบัน มีความสะอาด ร่มรื่น และลดมลภาวะต่างๆ จัดหาสถานที่ที่สามารถจัดการศึกษา   ฝึกอบรม เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านวิชาการ วิชาชีพ เพื่อสอดคล้องกับโลกและสังคมยุคใหม่   เพื่อพัฒนาไปสู่การเป็นชุมชนและสังคมแห่งการเรียนรู้

                พันธกิจย่อยที่ 1.7 การพัฒนาส่งเสริมด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม

                   สนับสนุนงบประมาณ อุปถัมภ์ คุ้มครอง   อุดหนุน   เพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ส่งเสริมให้วัดมีบทบาทสำคัญในการปลูกฝังให้ประชาชนเข้าใจและนำหลักธรรมของศาสนามาใช้ในการเสริมสร้างคุณธรรมและพัฒนาคุณภาพชีวิต สนับสนุนให้มีห้องสมุด ลานกีฬาประสานลานธรรมลานใจ มีการตกแต่งภูมิทัศน์ที่สวยงามสงบเหมาะสม จัดให้มีการฟื้นฟูและสืบสานคุณค่าของวัฒนธรรมไทยทั้งที่เป็นวิถีชีวิต ประเพณี ค่านิยมที่ดีงาม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและการดูแลรักษาโบราณสถาน พัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่ถูกต้องและการนันทนาการ เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนเกิดการเรียนรู้ที่ถูกต้องใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ มีคุณธรรมเอื้ออาทรต่อผู้อื่น และเกิดการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์

พันธกิจหลักที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

          อำนวยความสะดวกและดึงดูดนักลงทุนโดยการปรับปรุงปัจจัยด้านโครงสร้างพื้นฐาน   ด้านองค์ความรู้ มีระบบธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม และการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและบริการ   ได้แก่ไฟฟ้า ประปา ถนน   และระบบผังเมือง ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว จัดระเบียบร้านค้าและขยายพื้นที่จำหน่ายสินค้าในตลาดสด จัดให้มีตลาดนัดถนนคนเดิน จัดให้มีอาคารพาณิชย์เพิ่มขึ้น เพื่อเป็นการเพิ่มรายได้เทศบาลอย่างถาวรและยั่งยืน   ปรับปรุงบริเวณตลาดสดเทศบาลตำบลหางดง โดยเน้นถึงความสะดวกด้านบริการ   สะอาด ปลอดภัย สำหรับผู้ประกอบการ เน้นความประทับใจผู้ใช้บริการ จัดสิ่งอำนวยความสะดวกเพิ่มขึ้น   จัดระเบียบที่จอดรถ จัดระบบการจราจร จัดให้มีการอบรม   ฝึกฝนอาชีพ เพื่อถ่ายถอดความรู้ด้านเทคโนโลยีในการประกอบอาชีพต่างๆ   สนับสนุนให้มีการรวมกลุ่มประชาชนในหมู่บ้าน ชุมชน เพื่อช่วยเหลือด้านผลิต ด้านคุณภาพ   และการตลาด   จัดให้กลุ่มชุมชนต่างๆ ได้ศึกษาดูงานนอกสถานที่เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขัน รักษาวินัยการคลังเพื่อให้เกิดความยั่งยืนทางการคลัง   พัฒนาระบบงบประมาณของท้องถิ่น   ปรับปรุงระบบภาษีและการจัดเก็บภาษีให้มีความเป็นธรรม มีประสิทธิภาพ มีการพัฒนาระบบฐานข้อมูลโดยนำระบบ Geographic Information System (GIS) มาใช้เพื่อการตรวจสอบได้อย่างเป็นระบบ

พันธกิจหลักที่ 3 นโยบายด้านการบริหารงาน

          พัฒนาและปรับปรุงระบบการบริหารงานของเทศบาล เพื่อให้มีความพร้อมและกำลังคนที่มีขีดความสามารถในการปฏิบัติงาน   เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ   เกิดประสิทธิผลมีความคุ้มค่า และเกิดความเป็นธรรมในการให้บริการสาธารณะ   จะปรับปรุงระเบียบ   ข้อบังคับ เทศบัญญัติ เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการที่ดี   จะปรับปรุงการให้บริการประชาชน ด้วยการสร้างนวัตกรรมและนำเทคโนโลยีใหม่ๆ   มาใช้ในการให้บริการรูปแบบต่างๆ   เพื่อลดภาระและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน เช่น โปรแกรมฐานข้อมูลโดยใช้ระบบคอมพิวเตอร์ พัฒนาระบบงานและสมรรถนะของพนักงานและเจ้าหน้าที่ของเทศบาลทุกระดับอย่างต่อเนื่อง   เพื่อให้มีขีดความสามารถในการปฏิบัติราชการ เสริมสร้างมาตรฐานด้านคุณธรรม   จริยธรรม   และพัฒนาการให้บริการ โดยเน้นความสำคัญรูปแบบขององค์กร ให้เป็นองค์กรแห่งการพัฒนาและองค์กรแห่งการเรียนรู้   เป็นหน่วยงานที่บริการจุดเดียวแบบครบวงจร   มีการออกหน่วยเทศบาลเคลื่อนที่เป็นระยะๆ   มีการประชาสัมพันธ์งานบริการประชาชน โดยเพิ่มขยายประสิทธิภาพของการให้ข้อมูลข่าวสารทางเสียงตามสาย วารสารเทศบาล   ประชาสัมพันธ์ตามสิ่งพิมพ์ต่างๆ   ทั้งหนังสือพิมพ์ส่วนกลาง หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น วิทยุ โทรทัศน์ และป้ายประชาสัมพันธ์     เปิดโอกาสให้ประชาชนทุกภาคส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น ขยายพื้นที่บริเวณที่ทำการเทศบาล   เพื่อรองรับงานจากการถ่ายโอนภารกิจจากส่วนราชการอื่นตามแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจและเพื่อเป็นองค์กรศูนย์กลางในการบริการสาธารณะอย่างสมบูรณ์แบบ จะบริหารงานเทศบาลด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใส่ ทุ่มเทอย่างจริงใจ   สามารถตรวจสอบได้ โดยยึดหลักการบริหารจัดการที่ดี   ยึดหลักธรรมาภิบาล ได้แก่ หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม   หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุ้มค่า     

นอกจากนี้จะส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกรูปแบบ   หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน หมู่บ้าน ชุมชน เพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมายของการบริหารการพัฒนา โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวมและประชาชนเป็นหลัก

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา

 1. เพื่อให้มีระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการที่ได้มาตรฐาน มีระบบการคมนาคมขนส่งที่สะดวก ปลอดภัย มีการพัฒนาเมืองและการใช้ที่ดินไปในทิศทางเดียวกัน สามารถรองรับการขยายตัวทางสังคมและเศรษฐกิจของเมือง และสนับสนุนการเป็นประตูการค้าการลงทุนของจังหวัดเชียงใหม่
 2. เพื่อให้ประชาชนมีอาชีพและรายได้เพียงพอ สามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน ชุมชนมีระบบเศรษฐกิจที่เกื้อหนุนกัน เป็นแหล่งการค้าการลงทุนและศูนย์กลางกระจายสินค้าของอำเภอและจังหวัด
 3. เพื่อให้ประชาชนมีความมั่นคง ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ชุมชนเข้มแข็ง เชิดชูคุณธรรม มีความรักสามัคคี ปลอดจากยาเสพติด ได้รับสวัสดิการทางสังคมและการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร
 4. เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดี ชุมชนมีระบบสาธารณสุข การสุขาภิบาลชุมชนและสถานที่ที่ได้มาตรฐาน
 5. เพื่อให้ประชาชนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง มีการเรียนรู้แบบบูรณาการ และมีการศึกษาตลอดชีวิต เพื่อให้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ได้รับการอนุรักษ์และสืบทอดต่อไป และเพื่อทำนุบำรุงศาสนา
 6. เพื่อให้มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ ของทุกฝ่าย ทั้งภาครัฐและภาคประชาชนที่จะทำให้บรรลุเป้าหมายตามแนวทางพัฒนา
 7. เพื่อให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ชุมชนมีสิ่งแวดล้อมที่ดี และมีสภาพแวดล้อมที่สะอาด สวยงาม และเป็นระเบียบเรียบร้อย
 8. เพื่อให้ประชาชนรักการเล่นกีฬา มีกิจกรรมนันทนาการ มีสถานที่ออกกำลังกายและพักผ่อนในชุมชน ส่งผลให้ประชาชนมีสุขภาพกายและจิตใจที่ดี
 9. เพื่ออำนวยความสะดวกและส่งเสริมการท่องเที่ยวให้เป็นไปตามนโยบายการท่องเที่ยวและเพื่อให้ส่งผลดีต่อเศรษฐกิจในชุมชน
 10. เพื่อให้เทศบาลมีการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด
 11. เพื่อให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นและมีส่วนร่วมทางการเมือง และเพื่อให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการให้บริการของเทศบาล

 

 

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น