HangDong เทศบาลตำบลหางดง www.hangdong.go.th
“สังคมน่าอยู่อาศัย ก้าวไกลทางเศรษฐกิจ”

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

เทศบาลตำบลหางดง

- รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการเทศบาลตำบลหางดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 - รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการเทศบาลตำบลหางดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 - รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการเทศบาลตำบลหางดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการตามมิติที่ 2 มิติด้านคุณภาพการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการเทศบาลตำบลหางดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการตามมิติที่ 2 มิติด้านคุณภาพการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการเทศบาลตำบลหางดง ประจำปีงบประมาณ 2562

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น