HangDong เทศบาลตำบลหางดง www.hangdong.go.th
“สังคมน่าอยู่อาศัย ก้าวไกลทางเศรษฐกิจ”

การประเมินความเสี่ยง

เทศบาลตำบลหางดง

- แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลหางดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและการประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี 2566 - แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลหางดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลหางดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลหางดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - การบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลหางดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลหางดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลหางดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลหางดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลหางดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น