HangDong เทศบาลตำบลหางดง www.hangdong.go.th
“สังคมน่าอยู่อาศัย ก้าวไกลทางเศรษฐกิจ”

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

เทศบาลตำบลหางดง

ความคืบหน้า โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ขนาดแบบตอกเสาเข็ม โรงเรียนเทศบาลหางดง (ประชาคมสร้างสรรค์) ต.หางดง อ.หางดง จ.เชียงใหม่

เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2566 , เปิดอ่าน 18 ครั้ง

ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลหางดงฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2566 , เปิดอ่าน 20 ครั้ง

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน เม.ย.66 ถึง มิ.ย.66 )

เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2566 , เปิดอ่าน 25 ครั้ง

ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (อาหารเสริมนม)

เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2566 , เปิดอ่าน 18 ครั้ง

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน ม.ค.66 ถึง มี.ค.66)

เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2566 , เปิดอ่าน 29 ครั้ง

ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2566 , เปิดอ่าน 28 ครั้ง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ

เมื่อวันที่ 07 เมษายน 2566 , เปิดอ่าน 20 ครั้ง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ขนาดเล็ก

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2566 , เปิดอ่าน 19 ครั้ง

ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2566 , เปิดอ่าน 26 ครั้ง

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ต.ค.65 ถึง ธ.ค. 65)

เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2566 , เปิดอ่าน 31 ครั้ง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการและกายภาพบำบัด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2565 , เปิดอ่าน 28 ครั้ง

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2565 , เปิดอ่าน 44 ครั้ง

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 , เปิดอ่าน 43 ครั้ง

ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

เมื่อวันที่ 08 พฤศจิกายน 2565 , เปิดอ่าน 28 ครั้ง

ประกาศแผนงานบำรุงรักษา ครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2566

เมื่อวันที่ 05 ตุลาคม 2565 , เปิดอ่าน 33 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลหางดง เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาขนถ่ายและกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bedding)

เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2565 , เปิดอ่าน 283 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลหางดง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขยายไหล่ทางถนน บ้านกำแพงงาม หมู่ที่ 3 ตำบลหางดง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2565 , เปิดอ่าน 199 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลหางดง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารจำหน่ายสินค้าและของที่ระลึกตลาดสดเทศบาลตำบลหางดง หมู่ที่ 2 ต.หางดง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2564 , เปิดอ่าน 354 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลหางดง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานต่อเติมซุ้มทางเข้าห้องประชุมไทยเข้าแข็งเทศบาลตำบลหางดง หมู่ที่ 3 ตำบลหางดง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2564 , เปิดอ่าน 378 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลหางดง เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายเทศบาลตำบลหางดง ซอย ๑๑ หมู่ที่ ๓ บ้านกำแพงงาม ตำบลหางดง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ๑ สายทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

เมื่อวันที่ 03 ธันวาคม 2563 , เปิดอ่าน 608 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลหางดง เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงต่อเติมห้องน้ำไทยเข้มแข็งเทศบาลตำบลหางดง หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2563 , เปิดอ่าน 569 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลหางดง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2563 , เปิดอ่าน 600 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลหางดง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 8 รายการ และงานขยายสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 , เปิดอ่าน 649 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลหางดง เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงต่อเติมอาคารจอดรถเทศบาลตำบลหางดงเป็นห้องประชุมและห้องบริการประชาชน หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เมื่อวันที่ 05 พฤษภาคม 2563 , เปิดอ่าน 691 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลหางดง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตแบบ (Over-Lay) รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชม ถ 94-001 หมู่ที่ 2,3,9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)1

เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2563 , เปิดอ่าน 576 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลหางดง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ตลาดสดเทศบาลตำบลหางดง หมู่ที่ 2 ตำบลหางดง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2563 , เปิดอ่าน 681 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลหางดง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างพนังกันลำเหมืองจอมทอง และดาดคอนกรีตลำเหมืองจอมทอง หมู่ที่ 9 ตำบลหางดง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เมื่อวันที่ 03 มกราคม 2563 , เปิดอ่าน 592 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลหางดง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีต หมู่ 3 บ้านกำแพงงาม จาก บ้านเลขที่ 317 ไปถึงลำเหมืองสาธารณะบ้านกำแพงงาม หมู่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เมื่อวันที่ 03 มกราคม 2563 , เปิดอ่าน 499 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลหางดง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สนามกีฬาเทศบาลตำบลหางดง หมู่ที่ 4 ตำบลหางดง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 , เปิดอ่าน 559 ครั้ง

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น