HangDong เทศบาลตำบลหางดง www.hangdong.go.th
“สังคมน่าอยู่อาศัย ก้าวไกลทางเศรษฐกิจ”

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลและการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

เทศบาลตำบลหางดง

- ประกาศเทศบาลตำบลหางดง เรื่อง นโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - ประกาศเทศบาลตำบลหางดง เรื่อง นโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - ประกาศเทศบาลตำบลหางดง เรื่อง นโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - นโยบายและกลยุทธ์ในด้านการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566 - การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - ประกาศเทศบาลตำบลหางดง เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของเทศบาลตำบลหางดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - นโยบาย กลยุทธ์ การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น