HangDong เทศบาลตำบลหางดง www.hangdong.go.th
“สังคมน่าอยู่อาศัย ก้าวไกลทางเศรษฐกิจ”

แผนพัฒนาท้องถิ่น

เทศบาลตำบลหางดง

- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1 พ.ศ. 2567 - แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไขครั้งที่ 1 พ.ศ. 2567 - แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2567 - แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๗ พ.ศ. 2566 - แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 6 พ.ศ. 2566 - แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไขครั้งที่ 3 พ.ศ. 2566 - แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2566 - แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2566 - แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)เพิ่มเติมครั้งที่ 4 พ.ศ. 2566 - แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1 พ.ศ. 2566 - แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไขครั้งที่ 2 พ.ศ. 2566 - แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)เพิ่มเติมครั้งที่ 3 พ.ศ. 2566 - แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไขครั้งที่ 1 พ.ศ. 2566 - แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2566 - แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ทบทวนครั้งที่ 6-2564 - แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) - แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2565 - แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)เพิ่มเติม ครั้งที่ 10 พ.ศ. 2565 - แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 8 พ.ศ. 2565 - แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 แก้ไขครั้งที่ 6 พ.ศ. 2565 - แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไขครั้งที่ 7 พ.ศ. 2565 - แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 8 พ.ศ. 2565 - แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 แก้ไขครั้งที่ 5 พ.ศ. 2565 - แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2565 - แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 10 พ.ศ. 2565 - แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2565 - แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 พ.ศ.2565 - แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)เพิ่มเติม ครั้งที่ 9 พ.ศ. 2565 - แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)เพิ่มเติม ครั้งที่ 7/2564 - แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2564 - แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ทบทวน ครั้งที่ 6/2564 - ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลตำบลหางดง (พ.ศ. 2561 - 2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 พ.ศ.2564 - ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลตำบลหางดง (พ.ศ. 2561 - 2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2564 - แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) - แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น