HangDong เทศบาลตำบลหางดง www.hangdong.go.th
“สังคมน่าอยู่อาศัย ก้าวไกลทางเศรษฐกิจ”

ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลหางดง

เทศบาลตำบลหางดง

- ประกาศเทศบาลตำบลหางดง เรื่อง การกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลหางดง สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2567 และการกำหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยแรกของปี พ.ศ. 2568 - ประกาศเทศบาลตำบลหางดง เรื่อง การกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลหางดง สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2566 และการกำหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยแรกของปี พ.ศ. 2567 - ประกาศสภาเทศบาลตำบลหางดง เรื่อง ระเบียบสภาเทศบาลตำบลหางดงว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2566 - ประกาศเทศบาลตำบลหางดง เรื่อง การกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลหางดง สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2565 และการกำหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยแรกของปี พ.ศ. 2566 - ประกาศอำเภอหางดง เรื่อง ขยายเวลาการประชุมสภาเทศบาลตำบลหางดง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2564 - ประกาศเทศบาลตำบลหางดง เรื่อง การกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลหางดง สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2563 และกำหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2564 - ประกาศเทศบาลตำบลหางดง เรื่อง การกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลหางดง สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2564 และการกำหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยแรกของปี พ.ศ. 2565 - ประกาศเทศบาลตำบลหางดง เรื่อง การกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลหางดง สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2562 และการกำหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยแรกของปี พ.ศ. 2563

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น