HangDong เทศบาลตำบลหางดง www.hangdong.go.th
“สังคมน่าอยู่อาศัย ก้าวไกลทางเศรษฐกิจ”

คำสั่งที่เกี่ยงข้องกับการบริหารงานบุคคล

เทศบาลตำบลหางดง

- คำสั่งเทศบาลตำบลหางดง ที่ 156/2564 ลง 21 พ.ค. 2564 เรื่อง การมอบอำนาจให้รองนายกเทศมนตรีเป็นผู้ปฏิบัตราชการแทนนายกเทศมนตรี - คำสั่งเทศบาลตำบลหางดง ที่ 617/2561 ลง 30 ต.ค. 2561 เรื่อง การมอบอำนาจให้รองนายกเทศมนตรีเป็นผู้ปฏิบัตราชการแทนนายกเทศมนตรี - คำสั่งเทศบาลตำบลหางดง เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถานศึกษา - คำสั่งเทศบาลตำบลหางดง เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม - คำสั่งเทศบาลตำบลหางดง เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา - คำสั่งเทศบาลตำบลหางดง เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม - คำสั่งเทศบาลตำบลหางดง เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง - คำสั่งเทศบาลตำบลหางดง เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง - คำสั่งเทศบาลตำบลหางดง เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด - คำสั่งเทศบาลตำบลหางดง เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลหางดง