HangDong เทศบาลตำบลหางดง www.hangdong.go.th
“สังคมน่าอยู่อาศัย ก้าวไกลทางเศรษฐกิจ”

คำสั่งเทศบาลตำบลหางดง ที่ 156/2564 ลง 21 พ.ค. 2564 เรื่อง การมอบอำนาจให้รองนายกเทศมนตรีเป็นผู้ปฏิบัตราชการแทนนายกเทศมนตรี

เทศบาลตำบลหางดง

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น