HangDong เทศบาลตำบลหางดง www.hangdong.go.th
“สังคมน่าอยู่อาศัย ก้าวไกลทางเศรษฐกิจ”

เทศบาลตำบลหางดง

นโยบายนายกเทศมนตรี

นโยบายนายกเทศมนตรี

ประกาศเมื่อ 25 พฤษภาคม 2564

เปิดอ่าน 2278 ครั้ง

                                                                                            คำแถลงนโยบาย

                                                                                                      ของ

                                                    นายจำรูญ  เร่งถนอมทรัพย์ ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลหางดง

                                                                                  แถลงต่อสภาเทศบาลตำบลหางดง

                                                                                   **********************

เรียน ท่านประธานสภาเทศบาลตำบลหางดงที่เคารพ

       ท่านสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหางดงผู้ทรงเกียรติทุกท่าน

ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562 กำหนดให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลหางดง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่  เป็นการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชน กระผมนายจำรูญ  เร่งถนอมทรัพย์ ได้รับความไว้วางใจจากพี่น้องประชาชนชาวตำบลหางดง โดยเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลหางดง ในการเลือกตั้งเมื่อวันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564 และคณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศรับรองผล เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2564 โดยการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลหางดง รับรองผลนับแต่วันเลือกตั้งแล้ว นั้น

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 48 ทศ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562 กำหนดไว้ว่าก่อนนายกเทศมนตรีจะเข้ารับหน้าที่ ให้ประธานสภาเทศบาลเรียกประชุมสภาเทศบาล เพื่อให้นายกเทศมนตรีแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาล โดยไม่มีการลงมติ ทั้งนี้ภายในสามสิบวันนับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี

วรรคสาม  การประชุมเพื่อแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีให้กระทำโดยเปิดเผยโดยนายกเทศมนตรีต้องจัดทำนโยบายเป็นลายลักษณ์อักษร แจกให้สมาชิกสภาเทศบาลทุกคนที่มาประชุมด้วย

บัดนี้กระผม นายจำรูญ  เร่งถนอมทรัพย์  นายกเทศมนตรีตำบลหางดงขอแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลแห่งนี้ ว่าในวาระการบริหารงานจากนี้ไป 1 วาระ คือ 4 ปี กระผมจะรักษาไว้และปฏิบัติตามซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ทั้งจะซื่อสัตย์ สุจริต และปฏิบัติตามหน้าที่เพื่อประโยชน์ของท้องถิ่น และจะยึดหมั่นการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข และกระผมขอแถลงนโยบายเพื่อจะบริหารจัดการเทศบาลตำบลหางดง โดยยึดหลักการบริหาร ระเบียบ รูปแบบที่เป็นรูปธรรม ดังนี้

 1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

          พัฒนาเพื่อให้โครงสร้างพื้นฐานเข้าสู่มาตรฐานของเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน SMART CITY โดยจัดให้มี ถนนคอนกรีต/ถนนแอสฟัลท์ติกตอนกรีต ครบทุกหมู่บ้าน ทุกชุมชน และให้มีรางระบายน้ำข้างถนนให้ครบ   ทุกเส้นทาง

 • จัดให้มีไฟฟ้าส่องสว่าง ครบทุกเส้นทางคมนาคมภายในเขตเทศบาล
 • พัฒนา คูคลอง แหล่งน้ำ ให้เกิดสิ่งแวดล้อมที่ดี โดยคำนึงถึงระบบนิเวศน์ ความสวยงามปราศจากวัชพืช ดินโคลนตม เพื่อให้เกิดความสวยงามและน้ำไหลอย่างสะดวก ลดการเกิดน้ำท่วมขังในช่วงฤดูน้ำหลาก
 • พัฒนาและจัดระบบการดูแลถนน ให้เป็นถนนไร้ฝุ่น ปราศจากขยะมูลฝอยและวัชพืชต่างๆ
 1. ด้านเศรษฐกิจ

          พัฒนาแหล่งพื้นที่ทำกินให้ทันสมัย ส่งเสริมให้เกิดอาชีพหลักและอาชีพเสริมให้ทั่วทุกกลุ่มมวลชน

 • ปรับปรุงตลาดสดเทศบาลหางดงให้เข้าสู่มาตรฐานสากล SMART MARKET อย่างเต็มรูปแบบ
 • ปรับปรุงมาตรฐานตลาดให้เข้าสู่ตลาดท้องถิ่นประชาสุขใจ
 • ปรับปรุงโครงสร้างอาคารตลาด อาคารตึกแถว และห้องปฏิบัติการต่างๆ ให้เกิดมาตรฐาน เกิดความมั่นคง ปลอดภัย
 • ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคให้สะดวก สะอาด ปลอดภัย ได้มาตรฐานสากล
 • ปรับปรุงระบบการจัดเก็บ และกำหนดระเบียบ กฎ กติกา ต่างๆ โดยใช้กระบวนการการมีส่วนร่วม
 • ปรับปรุงระบบสุขาภิบาล การป้องกันโรคติดต่อต่างๆ ให้มีมาตรฐาน เกิดความมั่นใจแก่ผู้ใช้บริการ
 1. ด้านสังคม

          พัฒนาชุมชนให้เป็นรูปแบบประชาคมอย่างเข้มแข็ง โดยให้มวลชน ประชาชนทุกกลุ่มมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงและสนับสนุน ส่งเสริมให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้

 • ส่งเสริมกิจกรรมเยาวชน สภาเด็กและเยาวชนระดับตำบล ให้เป็นรูปธรรม
 • ส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ ชมรมผู้สูงอายุ ทั้งระดับหมู่บ้านและตำบล
 • ส่งเสริมกิจกรรมผู้นำท้องที่ ด้านการปกครองและการรักษาความสงบ การบำบัดทุกข์บำรุงสุขอย่างทั่วถึง
 • ส่งเสริมกิจกรรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านทั้งตำบลอย่างเหมาะสมและทั่วถึง
 • ส่งเสริมและปรับปรุง ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และกายภาพ โดยให้มีวัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ตลอดจนบุคลากรให้เพียงพอกับการให้บริการ
 1. ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และกีฬา

          การให้โอกาสทางการศึกษา เป็นการพัฒนาคนอย่างยั่งยืน การพัฒนาระบบการศึกษา โดยมุ่งเน้นให้มีการพัฒนาบุคลากรทุกกลุ่ม ซึ่งยึดความสำคัญการพัฒนาคนเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด

 • มุ่งเน้นให้โรงเรียนจัดการศึกษาให้เต็มรูปแบบและเป็นต้นแบบของการจัดการศึกษาท้องถิ่น SMART SCHOOL
 • สนับสนุนจัดให้มีการจัดโครงการห้องเรียนพิเศษ โดยเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคลเป็นสำคัญ
 • สนับสนุนให้มีกิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิชาการ และให้มีชมรมกิจกรรมต่างๆ ตามความถนัดและความสนใจของผู้เรียน
 • สนับสนุนให้มีการพัฒนาบุคลากร อย่างต่อเนื่องเพื่อทันต่อการให้บริการประชาชน โดยสนับสนุนให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
 • ส่งเสริมสนับสนุนและอำนวยการให้มีสิ่งปลูกสร้างที่จำเป็นให้ครบถ้วน เช่น อาคารฝึกกิจกรรมต่างๆ โรงอาหาร ห้องสมุด ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ อย่างเหมาะสมและเพียงพอ
 • จัดตั้งและส่งเสริมให้มีโรงเรียนผู้สูงอายุอย่างเต็มรูปแบบ
 • ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรม ด้านการศาสนา วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีในท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องโดยทั่วถึง
 • ปรับปรุงและส่งเสริมกิจกรรมศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาแบบผสมผสาน และสนับสนุนให้มีการแข่งขันกีฬาทุกระดับอย่างต่อเนื่อง
 1. ด้านการบริหาร

          การบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

 • หลักนิติธรรม พัฒนาปรับปรุง ระเบียบ เทศบัญญัติ ซึ่งเป็นกฎหมายท้องถิ่นให้ครบถ้วนทุกด้าน
 • หลักคุณธรรม ใช้รูปแบบการบริหารจัดการอย่างเป็นธรรม โดยยึดหลักคุณธรรมเป็นสำคัญ
 • หลักความโปร่งใส ใช้รูปแบบคณะกรรมการ การตรวจสอบทั้งภายใน และจากหน่วยงาน องค์กรภายนอกอย่างสม่ำเสมอ โดยมีแผนงานรองรับ
 • หลักการมีส่วนร่วม การพัฒนาต่างๆ ยึดแผนปฏิบัติของหมู่บ้าน ชุมชนเป็นหลัก โดยรับฟังความคิดเห็นจากการประชาคม ข้อเสนอแนะ เป็นสำคัญ
 • หลักความรับผิดชอบ การบริหารยึดรูปแบบมีบุคคลและหน่วยงานผู้รับผิดชอบ โดยมีกระบวนการคิดอย่างมีระบบ ลงมือทำและประเมินทุกกิจกรรม เพื่อให้เกิดรูปแบบที่สมบูรณ์
 • หลักความคุ้มค่า โดยกระบวนการคิดโครงการ กิจกรรมต่างๆ ที่ดำเนินการต้องเป็นที่พึงพอใจของประชาชน และเกิดความคุ้มค่าให้มากที่สุด

นอกจากนั้น ยังจะมีโครงการจัดสร้างและปรับปรุงให้มีสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลหางดง โดยมุ่งให้เป็นศูนย์บริการของท้องถิ่น เพื่อให้บริการประชาชนได้อย่างสะดวกสบายและทั่วถึง

 1. ด้านการบริการสาธารณะ
 • จัดให้มีรถกู้ชีพ ให้เพียงพอกับความต้องการใช้ประโยชน์ เพื่อให้เกิดความเหมาะสมในพื้นที่ท้องถิ่น
 • จัดให้มีรถขนขยะมูลฝอยให้เพียงพอกับการใช้ประโยชน์ และเพียงพอต่อการให้บริการประชาชนครอบคลุมทุกพื้นที่
 • จัดให้มีรถดับเพลิง รถน้ำและรถบรรทุกให้เพียงพอกับการให้บริการประชาชนและบริการสาธารณะต่างๆ

          โดยการบริหาร มีนโยบายเพื่อให้เกิดรูปแบบที่ทันสมัยซึ่งต้องใช้นวัตกรรมต่างๆ สนับสนุนแนวทางที่จะส่งเสริมให้เกิดความเป็นเลิศขององค์กร ดังนี้

                   Smart Mobility                  การสัญจรอัจฉริยะ       

                   Smart Community             ชุมชนอัจฉริยะ

                   Smart Economy                เศรษฐกิจอัจฉริยะ

                   Smart Environment           สิ่งแวดล้อมอัจฉริยะ

                   Smart Governance            การปกครองอัจฉริยะ

                   Smart Building                 อาคารอัจฉริยะ

                   Smart Energy                   พลังงานอัจฉริยะ

        แต่การที่จะทําให้นโยบายของผมไปสู่เป้าหมายที่ต้องการนั้น ก็ต้องอาศัยความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจ จากท่านสมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล เจ้าหน้าที่ของเทศบาลทุกท่าน รวมถึงประชาชน ได้ช่วยกันสนับสนุน แปลงแนวนโยบายไปสู่การปฏิบัติ และร่วมกันขับเคลื่อน ผลักดัน ให้บังเกิดเป็นรูปธรรม เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน และความเจริญรุ่งเรืองของเทศบาลตําบลหางดงต่อไป ขอขอบคุณครับ

 

 

                                                                                                 นายจำรูญ  เร่งถนอมทรัพย์

                                                                                                นายกเทศมนตรีตำบลหางดง

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น