HangDong เทศบาลตำบลหางดง www.hangdong.go.th
“สังคมน่าอยู่อาศัย ก้าวไกลทางเศรษฐกิจ”

คลังความรู้และคู่มือการปฏิบัติงาน กองสวัสดิการสังคม

เทศบาลตำบลหางดง

- ข้อมูล ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง เขต เทศบาลตำบลหางดง - ฐานข้อมูลรายชื่อ ผู้สูงอายุเทศบาลตำบลหางดง 66 - มาตรฐานหอพัก - มาตรฐานสุสานและฌาปนสถาน - มาตรฐานศูนย์เรียนรู้ชุมชน - มาตรฐานการส่งเสริมการพัฒนาสตรี - มาตรฐานการพัฒนาและสงเคราะห์ผู้พิการ - มาตรฐานการจัดการที่อยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อย - ฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์สินค้า วิสาหกิจชุมชนเทศบาลตำบลหางดง - ฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP เทศบาลตำบลหางดง - ฐานข้อมูลเบี้ยผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลหางดง ประจำปีงบประมาณ 2566 - ฐานข้อมูลเบี้ยคนพิการ เทศบาลตำบลหางดง ประจำปีงบประมาณ 2566 - รวมกฎหมายประกาศระเบียบที่ออกตามความในพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ.2546 และแก้ไขเพิ่มเติมและที่เกี่ยวข้อง - รวมกฎหมายประกาศระเบียบที่ออกตามความในพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ.2546 และแก้ไขเพิ่มเติมและที่เกี่ยวข้อง - คู่มือสิทธิของคนพิการ - คู่มือด้านสิทธิสวัสดิการสังคมของประชาชน - มาตรฐานการส่งเสริมอาชีพ - มาตรฐานการสงเคราะห์ผู้สูงอายุ - มาตรฐานการพัฒนาเด็กและเยาวชน - มาตรฐานการพัฒนาการดำเนินงานด้านเอดส์ - คู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น