HangDong เทศบาลตำบลหางดง www.hangdong.go.th
“สังคมน่าอยู่อาศัย ก้าวไกลทางเศรษฐกิจ”

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

เทศบาลตำบลหางดง

- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2564 - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2564 - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2564 - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2564 - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2564 - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2564 - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2564 - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2564 - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2563 - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2563 - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2563 - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2563 - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2563 - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2563 - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2563 - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2562 - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2562