HangDong เทศบาลตำบลหางดง www.hangdong.go.th
“สังคมน่าอยู่อาศัย ก้าวไกลทางเศรษฐกิจ”

ประมวลจริยธรรมเทศบาลตำบลหางดง และการดำเนินงานด้านคุณธรรมจริยธรรมเทศบาลตำบลหางดง

เทศบาลตำบลหางดง

- การขับเคลื่อนกิจกรรมการส่งเสริมจริยธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - แนวทางปฏิบัติตามข้อกำหนดจริยธรรมพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง (DO's & DON'TS) - คำสั่งเทศบาลตำบลหางดง เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานให้คำปรึกษาตอบคำถามทางจริยธรรม - การขับเคลื่อนกิจกรรมการส่งเสริมจริยธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - ประกาศเทศบาลตำบลหางดง เรื่อง การนำผลการประเมินพฤติกรรมทางจริยธรรมไปใช้ประกอบการพิจารณาตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล - ประกาศเทศบาลตำบลหาดง เรื่อง ข้อกำหนดจริยธรรมพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ทต.หางดง - ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น - ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่น - สรุปผลการดำเนินงานด้านคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2564 - สรุปผลการดำเนินงานด้านคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2563 - สรุปผลการดำเนินงานด้านคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2562

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น