HangDong เทศบาลตำบลหางดง www.hangdong.go.th
“สังคมน่าอยู่อาศัย ก้าวไกลทางเศรษฐกิจ”

ข่าวประชาสัมพันธ์

การรับสมัครผู้ที่สนใจเข้ารับการฝึกอบรม โครงการอบรมให้ความรู้และตรวจสุขภาพเบื้องต้นแก่ผู้พิการและผู้ดูแลคนพิการ ผู้สูงอายุ และ คัดกรองผู้ที่มีแนวโน้มเกิดความพิการ ปี 2567

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2567 , เปิดอ่าน 44 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลหางดง เรื่อง เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานพนักงานให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานจากสายงานประเภททั่วไป ให้ดำรงตำแหน่งในสายงานประเภทวิชาการ (นักวิเคราะห์นโยบายและแผน)

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2567 , เปิดอ่าน 60 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์ "นโยบายและแผนการดำเนินงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก เทศบาลตำบลหางดง

เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2567 , เปิดอ่าน 49 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์ มาตรการให้ความช่วยเหลือประชาชนในช่วงเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2567 โดยการลดดอกเบี้ยสถานธนานุบาล(โรงรับจำนำ) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ

เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2567 , เปิดอ่าน 115 ครั้ง

การรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้ายนอกสถานที่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

เมื่อวันที่ 07 พฤษภาคม 2567 , เปิดอ่าน 242 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์ข่าวสารจากงานพัฒนารายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลหางดง เรื่อง อัตราส่วนการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2567

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 , เปิดอ่าน 215 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนลงทะเบียนสัตว์เลี้ยง เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการจัดซื้อวัคซีนในการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ปี 2567

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 , เปิดอ่าน 196 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลหางดง เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนสายงานพนักงานเทศบาล จากสายงานประเภททั่วไปเป็นสายงานประเภทวิชาการ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ ระดับปฏิบัติการ

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 , เปิดอ่าน 248 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์ "เทศบัญญัติเทศบาลตำบลหางดง เรื่อง การจัดระเบียบการจอดรถในเขตเทศบาลตำบลหางดง พ.ศ.๒๕๖๗"

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 , เปิดอ่าน 268 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์คำสั่งเทศบาลตำบลหางดง ที่ 142/2567 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารและเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เทศบาลตำบลหางดง

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 , เปิดอ่าน 202 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์ การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการและระเบียบเทศบาลตำบลหางดง ว่าด้วยการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความปลอดภัยในการให้ประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.๒๕๖๗

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 , เปิดอ่าน 200 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลหางดง เรื่อง ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๓) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2567 , เปิดอ่าน 313 ครั้ง

กำหนดเขตการบริหารจัดการเชื้อเพลิงและเขตควบคุมการเผาของจังหวัดเชียงใหม่ และมาตรการทางกฎหมายในการควบคุมการเผาในที่โล่งในเขตควบคุมการเผาของจังหวัดเชียงใหม่

เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2567 , เปิดอ่าน 232 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลหางดง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนสายงานพนักงานเทศบาล จากสายงานประเภททั่วไป ให้ดำรงตำแหน่งในสายงานที่เริ่มต้นจากสายงานประเภทวิชาการ ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ

เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2566 , เปิดอ่าน 246 ครั้ง

ประกาศประกาศขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2567

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2566 , เปิดอ่าน 340 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลหางดง เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาเป็นพนักงานจ้าง "ตำแหน่ง ภารโรง" จำนวน 1 อัตรา

เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 , เปิดอ่าน 223 ครั้ง

ให้เช่าห้องภายในอาคารศูนย์ส่งเสริมสุขภาพและพื้นที่ตั้งวางจำหน่ายสินค้าภายในตลาดสดเทศบาลตำบลหางดง

เมื่อวันที่ 02 พฤศจิกายน 2566 , เปิดอ่าน 273 ครั้ง

ประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง ผลการคัดเลือกองค์กรปกครองที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เมื่อวันที่ 09 ตุลาคม 2566 , เปิดอ่าน 243 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลหางดง เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนสายงานพนักงานเทศบาลจากสายงานประเภททั่วไป เป็นสายงานประเภทวิชาการ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ ระดับปฏิบัติการ

เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2566 , เปิดอ่าน 303 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลหางดง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนสายงานพนักงานเทศบาล จากสายงานประเภททั่วไป ให้ดำรงตำแหน่งในสายงานที่เริ่มต้นจากสายงานประเภทวิชาการ ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2566 , เปิดอ่าน 272 ครั้ง

ข่าวประกาศจาก ทต.หางดง

ประกาศ ขายทอดตลาดไม้สัก จำนวน ๗๔ ท่อน ครั้งที่ ๓

เมื่อวันที่ 02 กรกฎาคม 2567 , เปิดอ่าน 41 ครั้ง

ประกาศ ขายทอดตลาดไม้สัก จำนวน ๗๔ ท่อน ครั้งที่ ๒

เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2567 , เปิดอ่าน 43 ครั้ง

ประกาศ ขายทอดตลาดไม้สัก จำนวน 74 ท่อน

เมื่อวันที่ 06 มิถุนายน 2567 , เปิดอ่าน 104 ครั้ง

ประกาศ ผลการจับสลากให้เช่าพื้นที่จำหน่ายสินค้าบริเวณลานจอดรถเทศบาลตำบลหางดง(ตลาดโต้รุ่ง) โดยวิธีจับสลาก

เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2567 , เปิดอ่าน 159 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลหางดง เรื่อง ขายทอดพัสดุเก่าชำรุด จำนวน ๑๗๙ รายการ

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 , เปิดอ่าน 225 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลหางดง เรื่อง ประชาสัมพันธ์การออกสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ข้อมูลป้ายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ภาษีและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

เมื่อวันที่ 02 ตุลาคม 2566 , เปิดอ่าน 237 ครั้ง

ประกาศ เรื่อง ปิดให้บริการสระว่ายน้ำเทศบาลตำบลหางดง ชั่วคราว

เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2566 , เปิดอ่าน 332 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลหางดง เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาพนะและขนส่งเก่าชำรุด จำนวน 3 รายการ ครั้งที่ 2

เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2566 , เปิดอ่าน 300 ครั้ง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลหางดงและศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลหางดง หมู่ที่ ๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2566 , เปิดอ่าน 242 ครั้ง

ประกาศ ขายทอดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งเก่าชำรุด จำนวน ๓ รายการ

เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2566 , เปิดอ่าน 308 ครั้ง

ประกาศ เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุเก่าชำรุด จำนวน ๖๗ รายการ

เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2566 , เปิดอ่าน 323 ครั้ง

ประกาศ ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๑) ประจำปี พ.ศ.2566

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2566 , เปิดอ่าน 313 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลหางดง เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ค.ส.3) ประจำปี พ.ศ.2566

เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2566 , เปิดอ่าน 279 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลหางดง เรื่อง ประชาสัมพันธ์การขยายเวลาการให้บริการประชาชนเชิงรุก ในการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เมื่อวันที่ 03 ตุลาคม 2565 , เปิดอ่าน 303 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลหางดง เรื่อง ให้เช่าห้องภายในอาคารศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ โดยวิธีประมูล

เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2565 , เปิดอ่าน 293 ครั้ง

ประกาศ กำหนดประโยชน์ตอบแทนการจัดหาผลประโยชน์ในทรัพย์สินของเทศบาลตำบลหางดง(เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒)

เมื่อวันที่ 02 กันยายน 2565 , เปิดอ่าน 237 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลหางดง เรื่อง ขายทอดตลาดไม้ยาง

เมื่อวันที่ 04 สิงหาคม 2565 , เปิดอ่าน 333 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลหางดง เรื่อง ขายทอดตลาดไม้ยาง

เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2565 , เปิดอ่าน 355 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลหางดง เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี 2565

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 , เปิดอ่าน 355 ครั้ง

ประกาศ กำหนดประโยชน์ตอบแทนการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินของเทศบาลตำบลหางดง(เพิ่มเติม)

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2565 , เปิดอ่าน 258 ครั้ง

ข่าวประมูลจัดซื้อจัดจ้าง

เว็บบอร์ด กระทู้ถาม - ตอบ

วิดีทัศน์เทศบาล

 

 

ดร.จํารูญ เร่งถนอมทรัพย์

นายกเทศมนตรีตำบลหางดง

ดร.จํารูญ เร่งถนอมทรัพย์
นายสมเกียรติ  เวคีวิทยา

นายสมเกียรติ เวคีวิทยา

ปลัดเทศบาลตำบลหางดง

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น