HangDong เทศบาลตำบลหางดง www.hangdong.go.th
“สังคมน่าอยู่อาศัย ก้าวไกลทางเศรษฐกิจ”

ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (EGP)

เทศบาลตำบลหางดง

ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (น้ำมันไฮโดรลิก น้ำมันเบรก น้ำกลั่นและน้ำมัันเพาเวอร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 06 มิถุนายน 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อชุดนักกีฬา , เสื้อนักกีฬา และเสื้อผู้ควบคุมและผู้ฝึกสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 09 พฤษภาคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง(รถยนต์บรรทุกน้ำ ขนาด ๑๐,๐๐๐ บาท ลิตร) ยี่ห้อ Mitsubishi หมายเลขทะเบียน ๘๒-๓๒๑๔ ชม.และซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง(รถยนต์โดยสารส่วนบุคคล ๒๖ ที่นั่ง) ยี่ห้อ Mitsubishi หมายเลขทะเบียน ๔๐-๐๖๐๕ ชม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 08 พฤษภาคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุกีฬา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 08 พฤษภาคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อของดำหัว โครงการเสริมสร้างคุณค่าผู้สูงอายุ สานใยสัมพันธ์ สืบสานประเพณีท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 05 เมษายน 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 05 เมษายน 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมามหรสพ การแสดง (นักร้องพร้อมนักแสดงประกอบรีวิวเพลง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 04 เมษายน 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุไฟฟ้า(ใช้ในโครงการ งานกิ๋นหอม ต๋อมม่วน จวนผ่อซะป๊ะของดีหางดง ในวันที่ ๙-๑๑ เม.ย.๖๗) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 04 เมษายน 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง รถยนต์กู้ภัยเคลื่อนที่เร็ว ยี่ห้อ Mitsubishi หมายเลขทะเบียน กว-5398 ชม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 03 เมษายน 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุใช้ในโครงการส่งเสริม สืบสาน อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 03 เมษายน 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาจัดทำซุ้มนิทรรศการ จำนวน ๕ ซุ้ม โครงการส่งเสริม สิบสาน อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 03 เมษายน 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างตกแต่งสถานที่ โครงการ งานกิ๋นหอม ต๋อมม่วน จวนผ่อ ซะป๊ะของดีหางดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 03 เมษายน 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำสระว่ายน้ำ สนามกีฬาเทศบาลตำบลหางดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาตกแต่งสถานที่ จุดถ่ายภาพ พิธีมอบวุฒิบัตร พิธีปิดโครงการพัฒนาคุรภาพชีวิตและเสริมสร้างศักยภาพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (เวชภัณฑ์ยาและอุปกรณ์การแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางรถยนต์บรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน ๘๑-๙๙๖๖) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (เครื่องพ่นหมอกควัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าพร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุสำนักงาน (ซื้อผ้าม่านห้องประชุมชั้น ๒ และผ้าม่านห้องทำงาน ชั้น ๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อซื้อวัสดุก่อสร้าง (ยางมะตอยผสมสำเร็จรูปและสีทาถนน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 06 มีนาคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 59 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 09 กุมภาพันธ์ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 06 กุมภาพันธ์ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศภายในอาคารอเนกประสงค์หางดงเข้มแข็ง หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐/๖๑/๐๐๔๗ , ๐๐๔๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 02 กุมภาพันธ์ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมารถแบ็คโฮเพื่อทำความสะอาดพื้นที่ฌาปนสถาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A๓ และกระดาษถ่ายเอกสาร A๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (น้ำยาคลอรีน , น้ำยาสวิมทีน , โซดาแอส) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารในสำนักงานเทศบาลตำบลหางดง หมู่ที่ ๓ ต.หางดง อ.หางดง จ.เชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุสำนักงาน (แบบพิมพ์ต่างๆ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับโครงการส่งเสริมความสามารถเด็กและเยาวชน ประจำปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างจ้างเหมาบริการรถแบคโฮ ขุดลอกลำเหมือง หมู่ที่ ๓ บ้านกำแพงงาม (ดีสยาม) ตำบลหางดง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 04 มกราคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อผ้าม่านตาไก่ กันยูวี ๗๐% รวมรางสีสักพร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๒ จุด แม่ขัก ซอย ๑๑ หมู่ที่ ๕ ต.หางดง อ.หางดง จ.เชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างซ่อมแซมรางระบายน้ำฝนตลาดสดเทศบาลตำบลหางดง หมู่ที่ ๒ ต.หางดง อ.หางดง จ.เชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์(เวชภัณฑ์ยา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อเครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถ GPS พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างจ้างเหมาจัดบูธนิทรรศการและแสดงสินค้าพร้อมตกแต่งภูมิทัศน์ โครงการจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของกลุ่มสตรีแม่บ้านและกลุ่มอาชีพ ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อขวดวันเวย์เพ็ท ฝาขวดและซีนรัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อโคมกระดาษ ขนาด ๖ นิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์(น้ำยาฆ่าเชื้อแบคทีเรียและดับกลิ่นขยะ ขนาด ๒๐ ลิตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (โครงการจัดงานสืบสาน อนุรักษ์ ประเพณีลอยกระทง (ยี่เป็ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบแขวน จำนวน 4 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อโคมกระดาษ ขนาด ๖ นิ้วและ ๘ นิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้ออาหารเสริม (นม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนทางหลวงท้องถิ่น รหัสสายทาง ชม.ถ.๙๔-๐๒๒ หมู่ที่ ๔ ต.หางดง อ.หางดง จ.เชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างขุดลอกลำเหมืองสาธารณะทุ่งเหล่า หมู่ที่ ๕ บ้านแม่ขัก ต.หางดง เชื่อมหมู่ที่ ๒ บ้านสันปูเลย ต.หนองแก๋ว อ.หางดง จ.เชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารศูนย์ส่งเสริมสุขภาพแบบผสมผสานด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา เทศบาลตำบลหางดง หมู่ที่ ๔ ต.หางดง อ.หางดง จ.เชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ (เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้างธนาคารกรุงไทย สาขาหางดง หมู่ที่ ๒ ต.หางดง อ.หางดง จ.เชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณหน้าบ้านเลขที่ ๓๒๙ ถนนทางหลวงท้องถิ่น รหัสสายทาง ชม.ถ. ๙๔-๐๑๙ หมู่ที่ ๓ ต.หางดง อ.หางดง จ.เชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 83-3387 หมายเลขครุภัณฑ์ 011-58-0010 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างสนามกีฬาเทศบาลตำบลหางดง หมู่ที่ ๔ ต.หางดง อ.หางดง จ.เชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างบริการทำความสะอาดอาคารต่าง ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาขนถ่ายและกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 06 กันยายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างทำป้ายโลโก้เทศบาลตำบลหางดง ด้วยแผ่นพลาสติกขนาด ๑๕x๑๕ ซม. หนา ๓ มิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อชุดเครื่องเสียงพร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างปรับปรุงห้องชั้นลอยอาคารอเนกประสงค์หางดงเข้มแข็ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาสำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการตามมิติที่ ๒ มิติด้านคุณภาพให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างจ้างซ่อมแซมระบบปั้มน้ำโรงผลิตน้ำดื่มเทศบาลตำบลหางดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างผลิตสื่อวีดีทัศน์ (ตัดต่อคลิปวีดีโอ อัดเสียง และภาพเคลื่อนไหวมุมสูงด้วยอากาศยานไร้คนขับ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาจัดทำสติ๊กเกอร์ซีทรูและติดฟิล์มกรองแสงห้องทำงานสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างซ่อมแซมรถกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน ๘๒-๓๖๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (น้ำมันไฮดรอลิก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุการเกษตร (ใบมีดรถตัดหญ้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างซ่อมแซมรถดูดโคลน หมายเลขทะเบียน ๘๓-๓๙๕๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างซ่อมแซมรถยนต์สี่ล้อกลาง หมายเลขทะเบียน ยก-4084 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายประกาศผลการนับคะแนนเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์(ชุดน้ำยาทดสอบพร้อมอุปกรณ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุสำนักงาน (วัสดุเลือกตั้ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (วัสดุใช้ในการเลือกตั้ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างซ่อมแซมรถกู้ชีพ ยี่ห้อโตโยต้า หมายเลขทะเบียน ขพ-๘๖๒๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุวิทยาศาตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างออกแบบจัดทำสติ๊กเกอร์ซีทรูและฟิล์มกรองแสง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (รองเท้าบูทกับเสื้อกันฝน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างซ่อมแซมรถยนต์ตู็ ยี่ห้อ TOYOTA หมายเลขทะเบียน นง-4929 ชม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างสูบไขมันและน้ำเสีย บ่อบำบัดน้ำเสียของตลาดสดเทศบาลตำบลหางดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 09 มิถุนายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เช่าพื้นที่จัดเก็บข้อมูล(โฮลติ้ง) จำนวน ๒ GB และโดเมน hangdong.go.th โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 08 มิถุนายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนซอย ๑ และซอย ๒ (หมู่บ้านไปรษณีย์) หมู่ที่ ๕ บ้านแม่ขัก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (น้ำยาคลอรีนและน้ำยา สวิมทรีน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก อาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านดง ซอยด้านข้างร้าน สมพิศการปัก หมู่ที่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสาย ชม.ถ ๙๔-๐๐๖ หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบบรรทุกน้ำ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2566 e-bidding

ซื้อแบบพิมพ์บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกเครื่องปริ้นท์เตอร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกเครื่องพิมพ์ Laser) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุสำนักงาน (กระดาษถ่ายเอกสาร A๓ กับ A ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น(น้ำมันเครื่อง ขนาด ๑๘ ลิตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์(น้ำยาฆ่าเชื้อแบคทีเรียและดับกลิ่นขยะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อซื้อสายพานรถตัดหญ้าแบบนั่งขับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 09 พฤษภาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (แบตเตอรี่ ๑๒ โวลล์ ๑๐๐ แอมป์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 09 พฤษภาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อคลอรีนชนิดน้ำ 10% และน้ำยาล้างหน้าไส้กรอง เมมแบรน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 03 พฤษภาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างปรับปรุงระบบน้ำเสียอาคาร ๔ โรงเรียนเทศบาลหางดง(ประชาคมสร้างสรรค์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุก่อสร้าง ( จำนวน 4 รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าพร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV System) จำนวน ๕ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างซ่อมแซมรถกระเช้าไฟฟ้า ยี่ห้อ 82-3667 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างปรับปรุงห้องชั้นลอย อาคารอเนกประสงค์หางดงเข้มแข็ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ๓ โรงเรียนเทศบาลหางดง(ประชาคมสร้างสรรค์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ขนาดเล็ก มีชั้นลอย แบบตอกเสาเข็ม โรงเรียนเทศบาลหางดง (ประชาคมสร้างสรรค์) เทศบาลตำบลหางดง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2566 e-bidding

จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน 83-3387 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างก่อสร้างกำแพงดิน บริเวณสระน้ำ โรงเรียนเทศบาลหางดง(ประชาคมสร้างสรรค์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างถมดินพร้อมปรับเกลี่ย บริเวณหลังอาคาร ๒ โรงเรียนเทศบาลหางดง(ประชาคมสร้างสรรค์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างก่อสร้างรั้วแผ่นเมทัลซีทโครงคร่าวเหล็ก กันแนวด้านหลังอาคารพาณิชย์พร้อมติดตั้งรางระบายน้ำฝนชายคาอาคารพาณิชย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (ปั้มแช่ดูดโคลน ไดโว่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อนม ยู เอช ที ขนาด ๒๐๐ ซีซี จำนวน ๑๐,๘๐๐ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาจัดตกแต่งสถานที่ พิธีมอบวุฒิบัตรผู้สำเร็จการอบรม โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างศักยภาพผู้สูงอายุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ยางมะตอยผสมสำเร็จเม็ดเล็ก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างค่าเช่าเวที วัสดุอุปกรณ์พร้อมระบบแสง สี เสียงเวทีกลาง พร้อมติดตั้งและรื้อถอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เหมาผลิตสื่อประชาสัมพันธ์สปอร์ตโฆษณา และจ้างเหมารถแห่ประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2565 และจ้างเหมารถแห่ประชาสัมพันธ์

จ้างเหมามหรสพการแสดง จำนวน 3 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างจ้างเหมาตกแต่งสถานที่และบูธบริเสณงาน โครงการกิ๋นหอม ต๋อมม่วน จวนผ่อ ซะป๊ะของดีหางดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น