HangDong เทศบาลตำบลหางดง www.hangdong.go.th
“สังคมน่าอยู่อาศัย ก้าวไกลทางเศรษฐกิจ”

ประกาศราคากลาง

เทศบาลตำบลหางดง

โครงการเทลาคอนกรีตเสริมเหล็ก ตลาดสดเทศบาลตำบลหางดง

ประกาศเมื่อ 14 กันยายน 2563

เปิดอ่าน 391 ครั้ง

ประกาศราคากลางอื่น ๆ

ตารางแสดงวงเงิบงบประมาณโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการและกายภาพบำบัด

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 , เปิดอ่าน 215 ครั้ง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2565

เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2565 , เปิดอ่าน 202 ครั้ง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารต่างๆประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2565 , เปิดอ่าน 217 ครั้ง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณจ้างเหมาขนถ่ายและกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

เมื่อวันที่ 08 กันยายน 2565 , เปิดอ่าน 190 ครั้ง

โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่ขัก ซอย 1

เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2565 , เปิดอ่าน 333 ครั้ง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมเสริมขอบรางระบายน้ำ บ้านแม่ขัก ซอย 1

เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2565 , เปิดอ่าน 283 ครั้ง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสาย L22 ซ้าย หมู่ที่ 5 บ้านแม่ขัก

เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2565 , เปิดอ่าน 251 ครั้ง

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5

เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2565 , เปิดอ่าน 298 ครั้ง

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3

เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2565 , เปิดอ่าน 402 ครั้ง

โครงการเสริมผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัสท์คอนกรีต ซอยสุขสันต์ หมู่ที่ 2

เมื่อวันที่ 06 เมษายน 2565 , เปิดอ่าน 448 ครั้ง

โครงการเสริมผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัสท์คอนกรีต ซอยที่ 4 หมู่ที่ 5

เมื่อวันที่ 06 เมษายน 2565 , เปิดอ่าน 351 ครั้ง

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 4 หมู่ที่ 5

เมื่อวันที่ 06 เมษายน 2565 , เปิดอ่าน 308 ครั้ง

โครงการซ่อมแซมผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัสท์คอนกรีต หมู่ที่ 9

เมื่อวันที่ 06 เมษายน 2565 , เปิดอ่าน 436 ครั้ง

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่บ้านไชยชนะ หมู่ที่ 4

เมื่อวันที่ 06 เมษายน 2565 , เปิดอ่าน 193 ครั้ง

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9

เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2564 , เปิดอ่าน 298 ครั้ง

โครงการก่อสร้างบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้างตลาดสดเทศบาลตำบลหางดง หมู่ที่ 2

เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2564 , เปิดอ่าน 238 ครั้ง

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5

เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2564 , เปิดอ่าน 235 ครั้ง

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กด้านข้างโรงเรียนบ้านทรายมูล หมู่ที่ 3

เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2564 , เปิดอ่าน 258 ครั้ง

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 9 หมู่ที่ 5

เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2564 , เปิดอ่าน 268 ครั้ง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5

เมื่อวันที่ 08 ตุลาคม 2564 , เปิดอ่าน 258 ครั้ง

โครงการซ่อมแซมผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัสท์คอนกรีต ซอยศาลเจ้า หมู่ที่ 2

เมื่อวันที่ 08 ตุลาคม 2564 , เปิดอ่าน 250 ครั้ง

โครงการก่อสร้างอาคารจำหน่ายสินค้าและของที่ระลึก

เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2564 , เปิดอ่าน 241 ครั้ง

โครงการต่อเติมซุ้มทางเข้าห้องประชุมไทยเข้มแข็ง

เมื่อวันที่ 02 สิงหาคม 2564 , เปิดอ่าน 424 ครั้ง

โครงการปรับปรุงต่อเติมโรงผลิตน้ำดื่ม (ทิพย์ช้าง)

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2564 , เปิดอ่าน 610 ครั้ง

โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลหางดง

เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2564 , เปิดอ่าน 493 ครั้ง

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 3 บ้านกำแพงงาม

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2563 , เปิดอ่าน 683 ครั้ง

โครงการก่อสร้างศาลาพักผ่อน สวนสุขภาพเทศบาลตำบลหางดง หมู่ที่ 4 ตำบลหางดง

เมื่อวันที่ 04 ธันวาคม 2563 , เปิดอ่าน 573 ครั้ง

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน ถนนสายเทศบาลตำบลหางดง ซอย 11 หมู่ที่ 3 บ้านกำแพงงามฯ

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 , เปิดอ่าน 436 ครั้ง

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กถนนหน้าสนามกีฬาเทศบาลตำบลหางดง หมู่ที่ 5

เมื่อวันที่ 02 พฤศจิกายน 2563 , เปิดอ่าน 464 ครั้ง

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กถนนคลองชลประทาน หมู่ที่ 5 ตำบลหางดง

เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2563 , เปิดอ่าน 692 ครั้ง

โครงการก่อสร้างซุ้มทางเข้าโรงเรียนเทศบาลตำบลหางดง

เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2563 , เปิดอ่าน 436 ครั้ง

โครงการปรับปรุงต่อเติมห้องน้ำไทยเข้มแข็ง

เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2563 , เปิดอ่าน 466 ครั้ง

โครงการก่อสร้างรั้วและประตูเหล็กโรงเรียนเทศบาลตำบลหางดง

เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2563 , เปิดอ่าน 443 ครั้ง

โครงการปรับปรุงโรงจำหน่ายอาหารสด ตลาดสดเทศบาลตำบลหางดง

เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2563 , เปิดอ่าน 435 ครั้ง

โครงการวางถังบำบัดน้ำเสียแบบเติมอากาศ ขนาด 10,000 ลิตร ตลาดสดเทศบาลตำบลหางดง หมู่ที่ 2 ตำบลหางดง

เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2563 , เปิดอ่าน 545 ครั้ง

โครงการจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารต่าง ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2563 , เปิดอ่าน 441 ครั้ง

โครงการจ้างเหมาขนถ่ายขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ 2564

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2563 , เปิดอ่าน 413 ครั้ง

โครงการจ้างเหมาขุดลอกลำเหมืองสาธารณะประโยชน์และรางระบายน้ำ หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 4 ตำบลหางดง

เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2563 , เปิดอ่าน 432 ครั้ง

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2563 , เปิดอ่าน 430 ครั้ง

โครงการเทลาคอนกรีตเสริมเหล็ก ตลาดสดเทศบาลตำบลหางดง

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2563 , เปิดอ่าน 391 ครั้ง

โครงการจ้างเหมาขุดลอกลำเหมืองสาธารณะประโยชน์และรางระบายน้ำ

เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2563 , เปิดอ่าน 422 ครั้ง

โครงการก่อสร้างเทลานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4

เมื่อวันที่ 01 กันยายน 2563 , เปิดอ่าน 429 ครั้ง

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณรอบห้องน้ำสนามกีฬา เทศบาลตำบลหางดง

เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2563 , เปิดอ่าน 444 ครั้ง

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4

เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 , เปิดอ่าน 331 ครั้ง

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซ.11_2

เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 , เปิดอ่าน 586 ครั้ง

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซ.11_1 ม.3

เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 , เปิดอ่าน 515 ครั้ง

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กข้างวัดทรายมูลถนนสายสันดวงดี

เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 , เปิดอ่าน 583 ครั้ง

โครงการก่อสร้างศาลาสวนสุขภาพสนามกีฬาเทศบาลตำบลหางดง จำนวน 2 หลัง

เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 , เปิดอ่าน 561 ครั้ง

โครงการก่อสร้างศาลาสวนสุขภาพสนามกีฬาเทศบาลหางดง จำนวน 2 หลัง

เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 , เปิดอ่าน 493 ครั้ง

โครงการต่อเติมห้องทำงานสำนักปลัดเทศบาลตำบลหางดง

เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2563 , เปิดอ่าน 511 ครั้ง

โครงการซ่อมแซมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณถนนข้างสนามกีฬาเทศบาลตำบลหางดงและตลาดสด รวมจำนวนทั้งหมด 4 จุด

เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2563 , เปิดอ่าน 462 ครั้ง

โครงการซ่อมผิวจราจรคอนกรีตเสริมหล็ก บริเวณถนนข้างสนามกีฬาเทศบาลตำบลหางดงและตลาดสด รวมจำนวนทั้งหมด 4 จุด

เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2563 , เปิดอ่าน 421 ครั้ง

โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลหางดง ชั้น 2

เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2563 , เปิดอ่าน 274 ครั้ง

โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารจอดรถเทศบาลตำบลหางดงเป็นห้องประชุมและห้องบริการประชาชน หมู่ที่ 3 ตำบลหางดง

เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2563 , เปิดอ่าน 568 ครั้ง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 ถนนคลองชลประทาน ซอย 1 22 ซ้าย

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2563 , เปิดอ่าน 299 ครั้ง

โครงการปรับปรุงอาคารโรงเรียนผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลหางดง

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2563 , เปิดอ่าน 267 ครั้ง

ปรับปรุงซ่อมแซมทาสีรั้วสนามกีฬาเทศบาลตำบลหางดง

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2563 , เปิดอ่าน 297 ครั้ง

โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลหางดง

เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2563 , เปิดอ่าน 298 ครั้ง

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ลานจอดรถตลาดสดเทศบาลตำบลหางดง

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 , เปิดอ่าน 296 ครั้ง

ปรับปรุงรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 3

เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 , เปิดอ่าน 291 ครั้ง

โครงการก่อสร้างห้องน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กตลาดสดเทศบาลตำบลหางดงหมู่ที่ 2 ตำบลหางดง

เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 , เปิดอ่าน 605 ครั้ง

ปรับปรุงที่จอดรถมอเตอร์ไซค์ บริเวณลานจอดรถอเนกประสงค์ ตลาดสดเทศบาลตำบลหางดง

เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2562 , เปิดอ่าน 331 ครั้ง

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านกำแพงงาม จากบ้านเลขที่ 317 ไปถึงลำเหมืองสาธารณะบ้านกำแพงงาม หมู่ที่ 3 ตำบลหางดง

เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2562 , เปิดอ่าน 518 ครั้ง

โครงการก่อสร้างผนังกันดินลำเมืองจอมทอง และดาดคอนกรีตลำเหมืองจอมทอง หมู่ที่ 9 ตำบลหางดง

เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2562 , เปิดอ่าน 587 ครั้ง

โครงการก่อสร้างห้องน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สนามกีฬาเทศบาลตำบลหางดง

เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 , เปิดอ่าน 415 ครั้ง

โครงการก่อสร้างห้องน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กสนามกีฬาเทศบาลตำบลหางดง หมู่ที่ 4 ตำบลหางดง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่

เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 , เปิดอ่าน 517 ครั้ง

ซ่อมแซมพื้นกระเบื้องสระว่ายน้ำเด็ก โรงเรียนเทศบาลหางดง (ประชาคมสร้างสรรค์)

เมื่อวันที่ 07 พฤศจิกายน 2562 , เปิดอ่าน 402 ครั้ง

โครงการจ้างขนถ่ายและกำจัดขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2562 , เปิดอ่าน 501 ครั้ง

โครงการจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารต่าง ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 18 อาคาร

เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2562 , เปิดอ่าน 502 ครั้ง

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมฝารางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 และ 3 ตำบลหางดง

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2562 , เปิดอ่าน 487 ครั้ง

โครงการซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1_2562

เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2562 , เปิดอ่าน 481 ครั้ง

โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมพร้อมถนนทางเข้าโรงเรียนเทศบาลหางดง(ประชาคมสร้างสรรค์) หมู่ที่ 4 ตำบลหางดง

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 , เปิดอ่าน 470 ครั้ง

โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมพร้อมถนนทางเข้าโรงเรียนเทศบาลหางดง(ประชาคมสร้างสรรค์) หมู่ที่ 4 ตำบลหางดง

เมื่อวันที่ 07 กุมภาพันธ์ 2562 , เปิดอ่าน 479 ครั้ง

โครงการก่อสร้างห้องน้ำในโรงเรียนเทศบาลหางดง (ประชาคมสร้างสรรค์) หมู่ที่ 4 ตำบลหางดง

เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2562 , เปิดอ่าน 443 ครั้ง

โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ แบบเปิดท้ายเทท้ายเทศบาลตำบลหางดง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่

เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 , เปิดอ่าน 698 ครั้ง

โครงการงานจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2561 , เปิดอ่าน 457 ครั้ง

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 8 รายการ และงานขยายสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 1 รายการ

เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2561 , เปิดอ่าน 458 ครั้ง

โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ. 94_003 สายบ้านแม่ขัก หมู่ที่ 5 กว้าง 6 เมตร ยาว 290 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร เทศบาลตำบลหางดง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่

เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2561 , เปิดอ่าน 441 ครั้ง

โครงการ ปรับปรุงเสริมผิวจราจรแบบ Over_Lay ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบริเวณรอบสนามกีฬาเทศบาลตำบลหางดง ตำบลหางดง หมู่ที่ 4 ตำบลหางดง

เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2561 , เปิดอ่าน 537 ครั้ง

โครงการจ้างขนถ่ายและกำจัดขยะ ปีงบประมาณ 2562

เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2561 , เปิดอ่าน 475 ครั้ง

โครงการจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารต่าง ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 18 อาคาร

เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2561 , เปิดอ่าน 457 ครั้ง

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น