HangDong เทศบาลตำบลหางดง www.hangdong.go.th
“สังคมน่าอยู่อาศัย ก้าวไกลทางเศรษฐกิจ”

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ

เทศบาลตำบลหางดง

รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นด้านการส่งเสริมโครงการตลาดประชารัฐท้องถิ่นสุขใจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ประกาศเมื่อ 23 มีนาคม 2563 14:07:20

เปิดอ่าน 198 ครั้ง

เทศบาลตำบลหางดง  ได้รับรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นด้านการส่งเสริมโครงการตลาดประชารัฐท้องถิ่นสุขใจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562