HangDong เทศบาลตำบลหางดง www.hangdong.go.th
“สังคมน่าอยู่อาศัย ก้าวไกลทางเศรษฐกิจ”

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ

เทศบาลตำบลหางดง

รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รางวัลชมเชย ประเภททั่วไป)

ประกาศเมื่อ 17 กุมภาพันธ์ 2563 14:02:55

เปิดอ่าน 218 ครั้ง

เทศบาลตำบลหางดง  ได้รับรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2562  (รางวัลชมเชย  ประเภททั่วไป)