HangDong เทศบาลตำบลหางดง www.hangdong.go.th
“สังคมน่าอยู่อาศัย ก้าวไกลทางเศรษฐกิจ”

ก.ท.จ.เชียงใหม่ ในการประชุมครั้งที่ 15/2558 เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2558 ได้มีมติให้ความเห็นชอบให้จัดทำประกาศ ก.ท.จ. เชียงใหม่ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล จำนวน 7 ฉบับ

เทศบาลตำบลหางดง