HangDong เทศบาลตำบลหางดง www.hangdong.go.th
“สังคมน่าอยู่อาศัย ก้าวไกลทางเศรษฐกิจ”

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ

เทศบาลตำบลหางดง

รางวัลองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี 2561 ด้านการศึกษา

ประกาศเมื่อ 12 กุมภาพันธ์ 2563 14:15:37

เปิดอ่าน 207 ครั้ง

เทศบาลตำบลหางดง  ได้รับรางวัลองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี 2561 ด้านการศึกษา