HangDong เทศบาลตำบลหางดง www.hangdong.go.th
“สังคมน่าอยู่อาศัย ก้าวไกลทางเศรษฐกิจ”

ภาพกิจกรรม

เทศบาลตำบลหางดง

วันเทศบาล ประจำปี 2566

ประกาศเมื่อ 28 เมษายน 2566 14:58:04

เปิดอ่าน 30 ครั้ง

24 เมษายน 2566 เทศบาลตำบลหางดง โดยสำนักปลัดเทศบาล จัดกิจกรรมเนื่องในวันเทศบาล (24 เมษายน ของทุกปี) ณ อาคารอเนกประสงค์หางดงเข้มแข็ง เทศบาลตำบลหางดง เพื่อให้ผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการและพนักงานเทศบาลมีความตระหนักถึงความสำคัญของการปกครองท้องถิ่นในรูปแบบของเทศบาล การบริหารราชการสาธารณะเพื่อแก้ไขปัญหาการบำบัดทุก บำรุงสุข การบริการและการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้มาติดต่อราชการ โดยจัดให้มีการรับมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และใบกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ให้กับผู้ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ จากนั้น ท่านนายกเทศมนตรีตำบลหางดง (ดร.จำรูญ เร่งถนอมทรัพย์) เป็นประธานในพิธี และมอบเกียรติบัตรเพื่อยกย่องเชิดชูพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานสถานธนานุบาลและพนักงานจ้างที่มีความประพฤติดีและปฏิบัติราชการหรือปฏิบัติงานที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณชน ด้วยความอุตสาหะ ซื่อสัตย์และเอาใจใส่ต่องานอย่างดียิ่ง เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฎิบัติงานต่อไป

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น