HangDong เทศบาลตำบลหางดง www.hangdong.go.th
“สังคมน่าอยู่อาศัย ก้าวไกลทางเศรษฐกิจ”

ภาพกิจกรรม

เทศบาลตำบลหางดง

การศึกษาดูงานนอกสถานที่ ของนักศึกษาสถาบันพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

ประกาศเมื่อ 30 พฤษภาคม 2565 16:05:28

เปิดอ่าน 37 ครั้ง

การศึกษาดูงานนอกสถานที่  กิจกรรมการเรียนหลักสูตรวิชาด้านทักษะชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง ของนักศึกษาสถาบันพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ  เทศบาลตำบลหางดง  ณ  ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงบ้านโฮ่งนอก หมู่ที่ 10 ต.แม่แรม อ.แม่ริม , การดำรงชีวิตของสัตว์ใหญ่ (ช้าง) ปางช้างแม่ริม และวัดป่าดาราภิรมย์ ต.ริมใต้ อำเภอแม่ริม