HangDong เทศบาลตำบลหางดง www.hangdong.go.th
“สังคมน่าอยู่อาศัย ก้าวไกลทางเศรษฐกิจ”

ภาพกิจกรรม

เทศบาลตำบลหางดง

โครงการเสริมสร้างคุณค่าผู้สูงอายุ สานใยสัมพันธ์ สืบสานประเพณีท้องถิ่น

ประกาศเมื่อ 14 เมษายน 2565 05:32:46

เปิดอ่าน 48 ครั้ง

วันที่ 12 เมษายน 2565 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลหางดง จัดโครงการ เสริมสร้างคุณค่าผู้สูงอายุ สานใยสัมพันธ์ สืบสานประเพณีท้องถิ่น ประจำปี 2565 ขึ้น ตามนโยบายนายกเทศมนตรีตำบลหางดง ดร.จำรูญ เร่งถนอมทรัพย์ โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน เจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลหางดง รวมทั้ง ผู้นำชุมชน กลุ่มชมรมผู้สูงอายุ กลุ่มสตรีแม่บ้าน และประชาชนทั่วไป เป็นต้น ทั้งนี้โดยเป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยเคร่งครัด