HangDong เทศบาลตำบลหางดง www.hangdong.go.th
“สังคมน่าอยู่อาศัย ก้าวไกลทางเศรษฐกิจ”

ภาพกิจกรรม

เทศบาลตำบลหางดง

การประชุมเพื่อกำหนดประโยชน์ตอบแทนในอสังหาริมทรัพย์ของเทศบาลตำบลหางดง ครั้งที่ 1/2565

ประกาศเมื่อ 18 มีนาคม 2565 14:45:07

เปิดอ่าน 47 ครั้ง

วันที่ 17 มีนาคม 2565 เวลา 09.30 น. งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง ได้ดำเนินการจัดประชุมเพื่อกำหนดประโยชน์ตอบแทนในอสังหาริมทรัพย์ของเทศบาลตำบลหางดง โดยเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2543 ซึ่งมี  นายจำรูญ  เร่งถนอมทรัพย์  นายกเทศมนตรีตำบลหางดง เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยคณะกรรมการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินของเทศบาลตำบลหางดง เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องคชรัตน์ ชั้นที่ 1 อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลหางดง
ซึ่งระเบียบวาระการประชุมในการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินของเทศบาลตำบลหางดง ครั้งที่ 1 / 2565 ได้แก่
- ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ประธานที่ที่ประชุมทราบ
- ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง เสนอที่ประชุมพิจารณา (การจัดหาประโยชน์ของอาคารจำหน่ายสินค้าและของที่ระลึกตลาดสดเทศบาลตำบลหางดง ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 ต.หางดง ซึ่งเป็นอาคารพาณิชย์ 2 ชั้น จำนวน 10 คูหา
2.1 กำหนดวิธีการให้เช่าและระยะเวลาการเช่า
2.2 กำหนดคุณสมบัติของผู้เช่า
2.3 กำหนดวิธีการคัดเลือกผู้เช่า
2.4 กำหนดค่าประโยชน์ตอบแทน อัตราค่าเช่า, ค่าธรรเนียมการต่ออายุสัญญาเช่า , ค่าธรรมเนียมการโอนสิทธิ์การเช่าและการเปลี่ยนตัวผู้เช่า
2.5 กำหนดหลักเกณฑ์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง
-ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)