HangDong เทศบาลตำบลหางดง www.hangdong.go.th
“สังคมน่าอยู่อาศัย ก้าวไกลทางเศรษฐกิจ”

ภาพกิจกรรม

เทศบาลตำบลหางดง

ประมวลภาพกิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2565

ประกาศเมื่อ 04 มกราคม 2565 09:11:13

เปิดอ่าน 31 ครั้ง

เทศบาลตำบลหางดง  ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช  2565 ตั้งแต่วันที่ 29 ธันวาคม  2564  ถึงวันที่  1  มกราคม  2565 นำโดยคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  พนักงานเทศบาล  พนักงานครูเทศบาล  ลูกจ้างประจำ  พนักงานจ้างและประชาชนในเขตเทศบาลตำบลหางดงและพื้นที่ใกล้เคียง  ทั้งนี้ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมในรูปแบบ New Normal