HangDong เทศบาลตำบลหางดง www.hangdong.go.th
“สังคมน่าอยู่อาศัย ก้าวไกลทางเศรษฐกิจ”

ภาพกิจกรรม

เทศบาลตำบลหางดง

กิจกรรมเก็บผักใส่ซ้า เพิ่มมูลค่าความมั่นคงทางอาหาร และ Cooking On Farm กับข้าวในสวนชวนชิม

ประกาศเมื่อ 23 ธันวาคม 2564 15:35:33

เปิดอ่าน 123 ครั้ง

วันที่ 22 ธันวาคม 2564 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลหางดง ได้จัดกิจกรรมเก็บผักใส่ซ้า เพิ่มมูลค่าความมั่นคงทางอาหาร และ Cooking On Farm กับข้าวในสวนชวนชิม ณ ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโครงการตามนโยบายดร.จำรูญ เร่งถนอมทรัพย์ นายกเทศมนตรี โดยมีผู้ร่วมกิจกรรม ได้แก่ ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล บุคลากรเทศบาลตำบลหางดง เยาวชนและประชาชนในเขตเทศบาลตำบลหางดง ในการนี้ ขอกราบขอบพระคุณท่านพระครูใบฎีกา บุญนาค จันทสาโร เจ้าอาวาสวัดทรายมูล ในการสนับสนุนกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย