HangDong เทศบาลตำบลหางดง www.hangdong.go.th
“สังคมน่าอยู่อาศัย ก้าวไกลทางเศรษฐกิจ”

ภาพกิจกรรม

เทศบาลตำบลหางดง

การประชุมสภาเทศบาลตำบลหางดง สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564

ประกาศเมื่อ 19 พฤศจิกายน 2564 14:20:56

เปิดอ่าน 14 ครั้ง

วันที่  18  พฤศจิกายน  2564  เทศบาลตำบลหางดง  ได้จัดให้มีการประชุมสภาเทศบาลตำบลหางดง สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564  ณ  อาคารอเนกประสงค์ไทยเข้มแข็ง  เทศบาลตำบลหางดง