HangDong เทศบาลตำบลหางดง www.hangdong.go.th
“สังคมน่าอยู่อาศัย ก้าวไกลทางเศรษฐกิจ”

ภาพกิจกรรม

เทศบาลตำบลหางดง

โครงการปรับปรุงศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อการท่องเที่ยวเชิงเกษตรและเชิงวัฒนธรรม เทศบาลตำบลหางดง

ประกาศเมื่อ 15 พฤศจิกายน 2564 09:33:18

เปิดอ่าน 26 ครั้ง

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น.เทศบาลตำบลหางดง จัดกิจกรรม "เปิดโครงการปรับปรุงศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อการท่องเที่ยวเชิงเกษตรและเชิงวัฒนธรรม เทศบาลตำบลหางดง" โดยท่านนายกเทศมนตรีตำบลหางดง (ดร.จำรูญ เร่งถนอมทรัพย์) คณะผู้บริหาร สภาเทศบาล ข้าราชการพนักงาน และเยาวชนจากสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลหางดง ให้การต้อนรับภาคีเครือข่ายทั้งในส่วนขององค์กรหน่วยงาน ภาคราชการ ภาคเอกชน พระสงฆ์ ปราญช์ชาวบ้าน นักวิชาการ เยาชนและพี่น้องประชาชนในพื้นที่ ซึ่งเป็นพลังสำคัญของการขับเคลื่อนโครงการฯ ให้เป็นรูปธรรม และได้รับเกียรติจากท่านนายอำเภอหางดง (นายสมศักดิ์ คณาคำ) เป็นประธานในพิธีเปิดซึ่งในงานได้มีการจัดพิธีลงนามข้อตกลงร่วมกัน (MOU) และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ ของผู้เข้าร่วมงาน ในการร่วมพัฒนาและผลักดันศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแห่งนี้ ให้บรรลุผลตามเป้าหมาย สามารถสร้างเป็นแหล่งเรียนรู้ทางด้านการเกษตรและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมถึงสามารถพัฒนาต่อยอดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของอำเภอหางดง และของจังหวัดเชียงใหม่ต่อไป
ในการนี้เทศบาลตำบลหางดง ขอขอบคุณความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง "วัดทรายมูล" โดยท่านพระครูใบฎีกาบุญนาค จันทสาโร เจ้าอาวาสวัดทรายมูล ที่ได้เล็งเห็นความสำคัญของโครงการและได้เอื้อเฟื้อพื้นที่ในความดูแลของวัดทรายมูลสำหรับดำเนินโครงการนี้ให้เป็นรูปธรรมและจะเป็นประโยชน์แก่พี่น้องชาวหางดงสืบไป