HangDong เทศบาลตำบลหางดง www.hangdong.go.th
“สังคมน่าอยู่อาศัย ก้าวไกลทางเศรษฐกิจ”

การป้องกันการทุจริต

เทศบาลตำบลหางดง

ประกาศเทศบาลตำบลหางดง เรื่อง ไม่รับของขวัญของกำนัลหรือผลประโยชน์อื่นใด (No Gift Policy) เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน รายงานผลการดำเนินงานตามแผนป้องกันการทุจริต ประจำปี ประกาศมาตรการเกี่ยวกับการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน คู่มือการจัดการเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น