Menu

งดการจ่ายน้ำประปาในวันที่ 13 มิถุนายน 2562

เทศบาลตำบลหางดง ขอประชาสัมพันธ์การงดจ่ายน้ำประปา ภายในเขตเทศบาลตำบลหางดง ในวันที่ 13 มิถุนายน 2562 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00 น. เนื่องจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหางดง มีความจำเป็นต้องดับกระแสไฟฟ้าเพื่อปฏิบัติงานในการปรับปรุงระบบจำหน่ายกระแสไฟฟ้า บริเวณที่ตั้งโรงผลิตน้ำประปาของเทศบาลตำบลหางดง (พื้นที่ตำบลน้ำแพร่ อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่) จึงทำให้ไม่มีกระแสไฟฟ้าใช้ในการผลิตน้ำประปา  ดังนั้นจึงขอแจ้งให้กับผู้ใช้ระบบน้ำประปาของเทศบาลตำบลหางดงได้ทำการสำรองน้ำไว้ใช้ในช่วงเวลาดังกล่าว  อนึ่งหากการไฟฟ้าฯได้ปฏิบัติหน้าที่เรียบร้อย ทางบริษัทฯผู้ผลิติน้ำประปาจะได้ดำเนินการจ่ายน้ำประปาทันที