Menu

โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2562

เทศบาลตำบลหาดง โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยอาสาปศุสัตว์ตำบลหางดง ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2562 ให้แก่สัตว์เลี้ยง เช่น สุนัขและแมว ซึ่งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลหางดง ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า   ตามพระปณิธานของศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ระหว่างวันที่ 29-30 พฤษภาคม 2562 ดังนี้

– 29 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 -​16.30 น. ให้บริการฉีดวัคซีน ณ จุดบริการ อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลหางดง หมู่ที่ 3 ต.หางดง
– 30 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 -​ 16.30 น. ให้บริการฉีดวัคซีน ณ จุดบริการบริเวณวัดปราสาทธรรม (แม่ขัก)​หมู่ที่ 5 ต.หางดง