Menu

โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฎิบัติการประชาคมรับฟังความคิดเห็น แผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลหางดง (พ.ศ.2561-2565)

29 พฤษภาคม 2562 เทศบาลตำบลหางดง จัดทำโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฎิบัติการประชาคมรับฟังความคิดเห็น แผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลหางดง (พ.ศ.2561-2565) เพื่อชี้แนะแนวทางในการทำงานและประสานงานร่วมกันระหว่างานราชการและประชาชนในการมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลตำบลหางดง,ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารงานด้านต่างๆ ของเทศบาลตำบลหางดง , รับฟังรับทราบปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่เทศบาลตำลหางดงมาทบทวนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลหางดง , เพื่อกำหนดแผนงาน / โครงการตามความต้องการและรับฟังข้อคิดเห็นและปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ , เพื่อจัดสรรทรัพยากรและงบประมาณได้อย่างเป็นธรรมและเป็นไปตามลำดับความจำเป็นเร่งด่วน และ