Menu

โครงการค้นหาภาวะเสี่ยงโรคและการเสริมสร้างสุขภาพและป้องกันโรคสำหรับผู้สูงอายุ ทต.หางดง

2 พฤษภาคม 2562 เวลา 08:00 – 12:00 น. ณ อาคารอเนกประสงค์ “ไทยเข้มแข็ง”
เทศบาลตำบลหางดงได้จัดโครงการค้นหาภาวะเสี่ยงโรคและการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสำหรับผู้สูงอายุ และทำการจัดบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือดำเนินโครงการระหว่างเทศบาลตำบลหางดง, ชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลหางดง, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และโรงพยาบาลหางดง(MOU)
กิจกรรมในโครงการ มีทั้งหมด 3 ฐาน ได้แก่
1. กิจกรรมฐาน “ข้อเข่า“
2. กิจกรรมฐาน “กิ๋นจ้างห่างโรค”
3. กิจกรรมฐาน “เดินหิน”
ดำเนินโครงการฯ โดย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และกองสวัสดิการสังคม ทต.หางดง