Menu

ประชุมประชาคมเทศบาลตำบลหางดง

28 พ.ย.61 การประชุมประชาคมเทศบาลตำบลหางดง เพื่อทบทวนแผนและให้ความเห็นชอบโครงการต่างๆในระดับหมู่บ้าน และเพื่อเสนอขอรับงบประมาณสนับสนุนโครงการตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลหางดง พ.ศ.2561 – 2564 โดยมีท่านนายกเทศมนตรีตำบลหางดง ดร.จำรูญ เร่งถนอมทรัพย์ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมและท่านปลัดเทศบาลตำบลหางดง นายภาณุวัตร เทพเทวิน เป็นวิทยากรในการให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องแผนการพัฒนาท้องถิ่นตามนโยบายของรัฐบาล ก่อนทีผู้เข้าร่วมการประชุมจะได้แยกย้ายตามหมู่บ้านและระดมความคิดเห็นในการทบทวนแผน /โครงการต่างๆของหมู่บ้าน เพื่อขอรับการสนับสนุนโครงการจากเทศบาลตำบลหางดงต่อไป ณ อาคารอเนกประสงค์ไทยเข้มแข็ง ทต.หางดง