Menu

คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตจังหวัดเชียงใหม่ ตรวจเยี่ยมและแนะแนวทางปฎิบัติงานให้แก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการและพนักงานของเทศบาลตำบลหางดง

30 มกราคม 2561 คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตจังหวัดเชียงใหม่ ตรวจเยี่ยมและแนะแนวทางในการปฏิบัติงานให้แก่เทศบาลตำบลหางดง ในการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการปรับปรุงพัฒนาหน่วยงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในองค์กร โดยมีนายอรรถสิทธิ์ หลาวทอง และ นางนฤมล วสิกชาติ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตจังหวัดเชียงใหม่ เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่คณะผู้บริหาร สภาเทศบาล ข้าราชการและพนักงานของเทศบาลตำบลหางดง ณ ห้องคชรัตน์ ชั้นที่ 1 สำนักงานเทศบาลตำบลหางดง]