วันที่ 13 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 – 12.00 น. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหางดง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานคัดเลือกสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหางดง ประจำปีการศึกษา 2/2560           ครั้งที่1/2560 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 เทศบาลตำบลหางดง