Menu

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม  2562

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์  2562

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2562

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม  2561

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2561

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2561

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2561

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฏาคม 2561

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2561

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2561

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2561

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเเดือน มีนาคม 2561

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเเดือน กุมภาพันธ์ 2561

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเเดือน มกราคม 2561

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2560

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเเดือน พฤศจิกายน 2560

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2560

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน ปี 2560

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม ปี 2560

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม ปี 2560

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน ปี 2560

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม ปี 2560

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน ปี 2560

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม ปี 2560

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ ปี 2560

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม ปี 2560

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม ปี 2559

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน ปี 2559

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม ปี 2559