Menu

ระเบียบ พรบ. กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่

พรบ.แผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ 2542

พรบ.บำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น

พรบ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.

พระราชบัญญัติเทศบาลพ.ศ.2496และที่แก้ไขเพิ่ม

พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริ

ระเบียบ มท เดินทางไปราชการ 55 แก้ไขถึง 59

ระเบียบ มท รับเงิน จ่ายเงิน รักษา 2547 ถึง 2558

ระเบียบกระทรวงมหาไทยว่าด้วยการใช้และรัก

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่สด้วยหลักเกณฑ์กา

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่าย

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกำหนดเงิ

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผน

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้าน

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใ

ระเบียบจัดงาน กีฬา 59

ระเบียบนอกเวลาราชการท้องถิ่น 2559

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560