Menu

ยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ

ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เทศบาลตำบลหางดง ได้ใช้เทคนิค SWOT Analysis  มาวิเคราะห์ประเมินสภาพการพัฒนา
ในปัจจุบันและภาพรวมของโอกาสการพัฒนาในอนาคต เพื่อนำไปสู่การกำหนดวิสัยทัศน์  พันธกิจ  ยุทธศาสตร์  และแนวทางการพัฒนา  ซึ่งสามารถนำมาตรวจสอบกับแผนพัฒนาว่ามีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การพัฒนาท้องถิ่นเพียงใด หรือมีจุดเน้นไปในทิศทางใด โดยสามารถสรุปผลการวิเคราะห์ SWOT Analysis  ได้ดังนี้

จุดแข็ง (Strengths)

S1       เป็นชุมชนและอำเภอรอบในของจังหวัดเชียงใหม่

S2       มีโครงสร้างพื้นฐานค่อนข้างทั่วถึง

S3       มีการคมนาคมขนส่งสะดวกทั้งทางบกและทางอากาศ เอื้อต่อการรองรับการเจริญเติบโตของเชียงใหม่ ทั้งด้านที่อยู่อาศัยและอุตสาหกรรม

S4       มีวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นของชาวล้านนาที่สำคัญและเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น

S5       มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ ซึ่งตั้งตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ

พ.ศ. 2540

S6       มีวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัย และเพียงพอในการให้บริการของประชาชน

S7       มีสื่อประชาสัมพันธ์ และมีช่องทางการเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารต่างๆ ให้ประชาชน

ได้รับทราบหลายช่องทาง เช่น บอร์ดประชาสัมพันธ์ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เสียงตามสายของเทศบาล วิทยุชุมชน วารสารของเทศบาลและเว็บไซต์ของเทศบาล

S8       มีผู้บริหารที่มีภาวะผู้นำสูง มีวิสัยทัศน์ รับฟังความคิดเห็นของประชาชนและสามารถ

ประสานงานกับหน่วยงาน องค์กรต่างๆ ได้ดี

S9       มีส่วนราชการหลายแห่งตั้งอยู่ในพื้นที่ อาทิเช่น ที่ว่าการอำเภอหางดง สถานี

ตำรวจภูธรหางดง โรงพยาบาลหางดง ฯลฯ

S10     ระบบบริหารงานที่ดี มีคำสั่งมอบหมายงาน แบ่งหน้าที่รับผิดชอบชัดเจน และมีวัฒนธรรมองค์กรที่เข้มแข็ง

S11     พนักงานและลูกจ้างของสำนักปลัด ส่วนใหญ่เป็นคนในพื้นที่ ทำให้รู้สภาพของปัญหา และสภาพภูมิศาสตร์ของพื้นที่เป็นอย่างดี ทำให้การทำงานง่าย และสะดวกสบายขึ้น

S12     อาคารสำนักงาน สถานที่ และสิ่งอำนวยความสะดวกสามารถเข้าถึงได้สะดวก

S13     มีแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาสามปีขององค์กรที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่

S14     องค์กรมีการแบ่งส่วนราชการภายในและกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบตามโครงสร้างอย่างชัดเจนและเป็นระบบ

S15     องค์กรมีการแบ่งสายงานการบังคับบัญชาตามลำดับที่ชัดเจน

S16     เป็นองค์กรหลักที่ทำหน้าที่ในการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นในเขตอำเภอหางดง

S17     มีกฎหมายรองรับการดำเนินงานตามภารกิจอำนาจหน้าที่ที่กำหนดไว้

S18     องค์กรมีทรัพยากร เครื่องมืออุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกในการทำงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพเหมาะสมกับการดำเนินงานตามภารกิจที่รับผิดชอบ

 

 

จุดอ่อน (Weaknesses)

W1      มีประชาชนอพยพเข้ามาอยู่อาศัยเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว เกิดการขยายตัวของชุมชน ก่อให้เกิดปัญหาการจราจร

W2      ระบบระบายน้ำและการบำรุงรักษายังไม่ได้มาตรฐานและไม่เพียงพอ

W3      ที่ดินส่วนใหญ่เป็นของนายทุนต่างจังหวัด ไม่นำไปใช้ประโยชน์ และปล่อยให้รกร้างว่างเปล่า

W4      การตัด/ขยายถนน ทำให้การรวมตัวของชุมชนยากขึ้น

W5      งบประมาณมีน้อย ไม่เพียงพอต่อภารกิจที่เพิ่มมากขึ้น

W6      ส่วนราชการผู้รับผิดชอบโครงการพัฒนาไม่สามารถกำหนดห้วงระยะเวลาในการดำเนินการโครงการที่แน่นอนได้ และการปฏิบัติงานตามกิจกรรมของโครงการมีความล่าช้าไม่เป็นไปตามห้วงระยะเวลาที่กำหนด

 

โอกาส (Opportunities)

O1      มีการจัดตั้งตลาดสดเทศบาลตำบลหางดง ทำให้ราษฎรในท้องถิ่นมีช่องทางในการประกอบอาชีพมากขึ้น และมีการต่อยอดในการสร้างรายได้ และลดรายจ่ายของประชาชน

O2      ได้รับเงินงบประมาณอุดหนุนจากหน่วยงานต่างๆ ของรัฐ เช่น เงินอุดหนุนจากราชการส่วนกลาง หรือราชการส่วนภูมิภาค เป็นต้น

O3      สภาพสังคมยังมีความเป็นกึ่งเมืองกึ่งชนบท แต่ยังทำให้ชุมชนเกิดความอบอุ่น เกื้อกูลช่วยเหลือกันเหมือนครอบครัวเดียวกัน หรือเหมือนเครือญาติ หรือเหมือนพี่น้องกัน

O4      รัฐบาลให้ความสำคัญในการส่งเสริม และสนับสนุนงบประมาณให้แก่ท้องถิ่นให้มีบทบาทในการป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม และยาเสพติด

O5      รัฐบาลสนับสนุนให้ประชาชน องค์กรต่างๆ และผู้นำชุมชนมีส่วนร่วมในการรวมตัวภายในชุมชนเพื่อรักษาวัฒนธรรม ประเพณี ที่ชุมชนจะต้องทำร่วมกัน ทำให้เกิดความสามัคคีมากขึ้น

O6      หน่วยงานภาครัฐ หรือเอกชนในพื้นที่ให้การสนับสนุนและมีส่วนร่วมกับเทศบาลเป็นอย่างดี

O7      กำนันและผู้ใหญ่บ้าน รวมถึงกลุ่มสมาชิกชมรมผู้สูงอายุ ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐานและกลุ่มแม่บ้านต่างๆ ให้ความร่วมมือและมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมเป็นอย่างดี

 

อุปสรรค (Threats)

T1      มีประชากรแฝงจำนวนมาก เนื่องจากมีสถานประกอบการและอยู่ใกล้ตัวเมือง ทำให้มีปัญหาด้านการจราจรและสิ่งแวดล้อมตามมา

T2      ค่านิยมต่างชาติของประชาชนในชุมชนเปลี่ยนแปลงไปมาก ทำให้วัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิตที่ดีของท้องถิ่นเปลี่ยนแปลงไปมากขึ้น

T3      การเปลี่ยนแปลงจากสังคมชนบทเป็นสังคมกึ่งเมืองกึ่งชนบท หรือเปลี่ยนไปเป็นสังคมเมืองทำให้โครงสร้างประชากรเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมากขึ้น

T4      ประชาชนได้รับผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจจากสินค้าราคาแพง และการขึ้นราคาน้ำมัน ทำให้ประชาชนต้องแบกรับภาระค่าครองชีพเพิ่มมากขึ้น

T5      จำนวนประชาชนและกลุ่มองค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่มาขอรับบริการมีแนวโน้มเพิ่มจำนวนมากขึ้น เช่น สวัสดิการผู้สูงอายุ การขอความช่วยเหลือด้านสาธารณภัย หรือการร้องเรียน

2.1 วิสัยทัศน์

การกำหนดวิสัยทัศน์ของเทศบาลตำบลหางดง    จัดทำขึ้นโดยคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลและประชาคมเทศบาล   ร่วมแสดงความคิดเห็นพิจารณาจุดอ่อน  จุดแข็ง  โอกาส  และข้อจำกัดของเทศบาล  ตามลำดับความสำคัญและวิเคราะห์  กำหนดเป็นวิสัยทัศน์  ดังนี้

“ สังคมน่าอยู่อาศัย      ก้าวไกลทางเศรษฐกิจ

 

อ่านเพิ่มเติม

ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น-2560-2564