Menu

มาตรฐานการปฏิบัติงาน

ประมวลจริยธรรมของข้าราชการท้องถิ่นเทศบาลตำบลหางดง ปี 2556

***คู่มือการปฏิบัติงานพัสดุ***

1.สอบราคา

2. เจาะจง

3.คัดเลือก

4.e-market

5.e-bidding

***คู่มือการปฏิบัติงานจัดเก็บรายได้***

คู่มือการปฏิบัติงานจัดเก็บ

*** คู่มือการปฏิบัติงานการเงินและบัญชี*** 

คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี

*** คู่มือการปฏิบัติงานสวัสดิการและสังคม ***

มาตรฐานการปฏิบัติงานกองสวัสดิการ

*** กองการศึกษา ***

ขั้นตอนการจัดทำแผนฯ 4 ปี

คู่มือปฏิบัติงานพัสดุ

คู่มือวิทยฐานะ

เค้าโครงแผนฯ 4 ปี

ตัวอย่างคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประสานแผนฯ 4ปี

มาตรฐานการดำเนินงาน ศพด

ระเบียบ หนังสือสั่งการ การบริหารงานบุคคลครูและบุคลกรทางการศึกษา

ระเบียบรายได้สถานศึกษา