Menu

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน

 

ลักษณะ

โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นๆ ทั้งสิ่งที่ให้เช่า ที่ทำการค้า ที่ไว้สินค้า ที่ประกอบการ อุตสาหกรรม ที่ให้ญาติพ่อแม่หรือผู้อื่นอาศัย และที่ใช้กิจการอื่นๆ ในปีที่เพิ่งล่วงแล้ว

 

กำหนดยื่นแบบ (ภ.ร.ด.๒)

ตั้งแต่เดือน มกราคม – กุมภาพันธ์ ของทุกปี

 

อัตราภาษี

๑๒.๕ ของค่ารายปี

 

หมายเหตุ

การค้างชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน

(กรณีพ้นกำหนดเวลา)

 1. ไม่เกิน 1 เดือน เสียเพิ่ม 2.5%
 2. เกิน 1 เดือน แต่ไม่เกิน 2 เดือน เพิ่ม 5%
 3. เกิน 2 เดือน แต่ไม่เกิน 3 เดือน เพิ่ม 7.5%
 4. เกิน 3 เดือน แต่ไม่เกิน 4 เดือน เพิ่ม 10%
 5. เกิน 4 เดือนขึ้นไป ให้ยึดอายัด หรือขายทอดตลาด โดยมิต้องขอให้ศาลสั่ง หรือออกหมายยึด

 

การแจ้งบ้านว่าง ซ่อมแซม รื้อถอน

เจ้าของโรงเรือนและที่ดิน มีบ้านว่าง ซ่อมแซม รื้อถอน หรือปิดตลอดปี ให้ยืนคำร้องแจ้งไว้เป็นหลักฐาน ภายในวันที่ ๑ – ๑๕ ของทุกเดือน หรือนำใบเสร็จค่าไฟฟ้า ที่ชำระเฉพาะค่ารักษาหน่วยมาประกอบ เรื่องทั้ง ๒ กรณีนี้ เจ้าหน้าที่ประเมินจะพิจารณาลดหย่อยภาษีให้ต่อไป

 

ภาษีบำรุงท้องที่

ลักษณะ

เป็นภาษีที่จัดเก็บจากเจ้าของที่ดิน (ผู้ครอบครองที่ดิน)

 

กำหนดยื่นแบบ (ภ.บ.ท.5)

ตั้งแต่ เดือนมกราคม – เมษายน ของทุกปี

 

 

อัตราภาษี

 1. เสียตามราคาปานกลางของที่ดิน ซึ่งมีหลายอัตรา
 2. ที่ดินว่างเปล่าหรือไม่ได้ทำประโยชน์จะต้องเสียภาษี 2 เท่าของอัตราปกติ

 

หมายเหตุ

 1. ไม่มายื่นแบบ (ภ.บ.ท.5) ภายในกำหนด เสียเพิ่ม 10% ของค่าภาษี
 2. ยื่นรายการไม่ถูกต้อง ค่าเสียภาษีน้อยลง ต้องเสียเงินเพิ่ม 10% ของค่าภาษี
 3. ชี้เขตแจ้งจำนวนเนื้อที่ดินไม่ถูกต้องเสียเงินเพิ่ม 1 เท่าของภาษี
 4. ชำระภาษีเกินกำหนดวันที่ 30 เมษายน ต้องเสียเงินเพิ่ม 24% ต่อปีของค่าภาษี

 

ภาษีป้าย

ลักษณะ

เป็นป้ายที่จัดเก็บจากป้ายแสดงชื่อ ยี่ห้อ หรือเครื่องหมายการค้า หรือโฆษณา หรือกิจการอื่น เพื่อหารายได้

 

กำหนดยื่นแบบ (ภ.ป.1)

ตั้งแต่เดือนมกราคม – เดือนมีนาคม ของทุกปี

 

อัตราภาษี

ประเภทที่ 1 อักษรไทยล้วน อัตราภาษี 3 บาท ต่อ 500 ตารางเซนติเมตร

ประเภทที่ 2 อักษรไทยปนภาษาอังกฤษต่างประเทศ หรือเครื่องหมายอื่นๆ อัตราภาษี 20 บาท ต่อ 500 ตารางเซนติเมตร

ประเภทที่ 3 ป้ายไม่มีภาษาไทยหรือป้ายที่มีภาษาไทยอยู่ใต้หรือต่ำกว่าภาษาต่างประเทศหรือเครื่องหมายอื่นๆ อัตราภาษี 40 บาท ต่อ 500 ตารางเซนติเมตร

 

การชำระภาษี

วันจันทร์ – ศุกร์

ในเวลาราชการ ไม่เว้นช่วงพักกลางวัน

ตั้งแต่เดือน มกราคม – เมษายน ของทุกปี

โทรศัพท์ 053-441543 , 053-442105 ต่อ 25

ฝ่ายพัฒนารายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลหางดง