Menu

ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างท่อสี่เหลี่ยมพร้อมทางเข้าโรงเรียนเทศบาลหางดง

ใบรับซองเสนอราคาปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ไทยเข้มแข็ง

ประกาศซื้อครุภัณฑ์ดนตรีวงโยธวาธิตโรงเรียนเทศบาลหางดง(ประชาคมสร้างสรรค์)

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลหางดงและศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทสบาลตำบลหางดง

ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคาซ่อมรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาท่อเหลี่ยมพร้อมถนนทางเข้าโรงเรียนเทสบาลหางดง(ประชาคมสร้างสรรค์)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างผนังกั้นห้องอาคารสำนักงานกองช่าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างรางระบายคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 18 บ้านแม่ขัก หมู่ที่ 5 ตำบลหางดง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างอาคารสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลหางดงและศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทสบาลตำบลหางดง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาคอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงานและเครื่องพิมพ์เลเซอร์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างขนถ่ายและกำจัดขยะมูลฝอย

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์กีฬาประจำศูนย์ส่งเสริมสุขภาพแบบผสมผสานด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาท่อเหลี่ยมทางเข้าฯ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาปรับปรุงทาสีอาคารฯ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคารางระบายน้ำคอนกรีตฯ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคารางระบายน้ำหลังอาคารฯ

ประกาศผู้ชนะรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กฯ