Menu

ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างท่อเหลี่ยมพร้อมถนนทางเข้าโรงเรียนเทศบาลหางดง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องน้ำโรงเรียนเทศบาลหางดง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างท่อเหลี่ยมพร้อมถนนทางเข้าโรงเรียน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างรางระบาย

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างรางระบาย

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างรางระบาย

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างพนังกันดิน

ประกาศซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการ

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้าง

ประกาศยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกวดราคา
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ก่อสร้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาปรับปรุงเสริมผิว

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาปรับปรุงเสริมผิว

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาปรับปรุงเสริมผิว

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาปรับปรุงผิวจราจร

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องออกกำลังกาย

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมแซมปากรางระบ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาปรับปรุง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซม

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงซ่อม

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างเสริมถนน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างลานคอนกรีต

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างรางระบาย

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างรางระบาย

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างท่อสี่เหลี่ยมพร้อมทางเข้าโรงเรียนเทศบาลหางดง

ใบรับซองเสนอราคาปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ไทยเข้มแข็ง

ประกาศซื้อครุภัณฑ์ดนตรีวงโยธวาธิตโรงเรียนเทศบาลหางดง(ประชาคมสร้างสรรค์)

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลหางดงและศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทสบาลตำบลหางดง

ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคาซ่อมรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาท่อเหลี่ยมพร้อมถนนทางเข้าโรงเรียนเทสบาลหางดง(ประชาคมสร้างสรรค์)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างผนังกั้นห้องอาคารสำนักงานกองช่าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างรางระบายคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 18 บ้านแม่ขัก หมู่ที่ 5 ตำบลหางดง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างอาคารสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลหางดงและศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทสบาลตำบลหางดง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาคอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงานและเครื่องพิมพ์เลเซอร์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างขนถ่ายและกำจัดขยะมูลฝอย

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์กีฬาประจำศูนย์ส่งเสริมสุขภาพแบบผสมผสานด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาท่อเหลี่ยมทางเข้าฯ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาปรับปรุงทาสีอาคารฯ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคารางระบายน้ำคอนกรีตฯ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคารางระบายน้ำหลังอาคารฯ

ประกาศผู้ชนะรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กฯ