Menu

งานทะเบียนราษฎร

งานทะเบียนราษฎร

สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลหางดง โทร. 053-442531

การแจ้งเกิด

  1. คนเกิดในบ้านให้เจ้าบ้าน หรือบิดา-มารดา แจ้งต่อนายทะเบียนผู้รับแจ้งแห่งท้องที่ ที่มีคนเกิดในบ้าน ภายใน 15 วัน นับแต่วันเกิด
  2. คนเกิดนอกบ้าน ให้บิดาหรือมารดาแจ้งต่อนายทะเบียนผู้รับแจ้งแห่งท้องที่ที่มีคนเกิดนอกบ้านหรือแห่งท้องที่ที่พึงจะแจ้งได้ ภายในสิบห้าวันนับแต่วันเกิด ในกรณีจาเป็นไม่อาจแจ้งได้ตามกำหนดให้แจ้งภายหลังได้ แต่ต้องไม่เกินสามสิบวันนับแต่วันเกิด

หลักฐานที่ต้องนำไปแสดง

– สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน

– บัตรประจำตัวผู้แจ้ง หรือ

– บัตรประจำตัว บิดา-มารดา (ถ้ามี)

– หนังสือรับรองการเกิด (ถ้ามี)

 

การแจ้งเกิดเกินกำหนดเวลา หลักฐานประกอบการแจ้ง

– สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน

– ทะเบียนสมรส (ถ้ามี)

– บัตรประจำตัว บิดา-มารดา

– หนังสือรับรองการเกิด (ถ้ามี)

– รูปถ่ายหน้าตรง 2 x 3 นิ้ว จำนวน 2 รูป

– พยานบุคคลพร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/สำเนาทะเบียนบ้าน

 

การแจ้งตาย

  1. คนตายในบ้าน ให้เจ้าบ้านแจ้งการตายต่อนายทะเบียนผู้รับแจ้งแห่งท้องที่ที่มีคนตาย ภายใน 24 ชั่วโมง นับแต่เวลาตาย กรณีไม่มีเจ้าบ้านให้ผู้พบศพแจ้งภายใน 24 ชม.นับแต่เวลาพบศพ
  2. คนตายนอกบ้าน ให้บุคคลที่ไปกับผู้ตายหรือผู้พบศพแจ้งต่อนายทะเบียนผู้รับแจ้งแห่งท้องที่ที่มีการตาย หรือพบศพ แล้วแต่กรณีหรือแห่งท้องที่ที่พึงจะแจ้งได้ ภายใน 24 ชั่วโมง นับแต่เวลาตาย หรือเวลา พบศพ ในกรณีเช่นนี้จะแจ้งต่อพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจก็ได้

 

หลักฐานที่ต้องนำไปแสดง

– เรียกและตรวจสอบบัตรประจำตัวผู้แจ้ง

– หนังสือรับรองการตาย (ถ้ามี)

– สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านที่คนตายมีชื่อ และรายการบุคคล (ถ้ามี)

 

 

 

 

 

 

การแจ้งย้ายที่อยู่

  1. การแจ้งย้ายออก ให้เจ้าบ้านแจ้งต่อนายทะเบียนผู้รับแจ้งภายใน 15 วัน

นับแต่วันที่ผู้อยู่ในบ้านย้ายออก

 

หลักฐานประกอบการแจ้ง

– บัตรประจำตัวประชาชนเจ้าบ้าน

– บัตรประจำตัวผู้แจ้ง

– สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านที่แจ้งย้ายออก

– ตรวจสอบรายการบุคคลที่แจ้งย้ายออก

 

  1. การแจ้งย้ายเข้า ให้เจ้าบ้านแจ้งต่อนายทะเบียนผู้รับแจ้งภายใน 15 วัน

นับแต่วันที่มีผู้ย้ายเข้ามาอยู่ในบ้าน

 

หลักฐานประกอบการแจ้ง

– บัตรประจำตัวประชาชนเจ้าบ้าน

– บัตรประจำตัวผู้แจ้ง

– สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านที่แจ้งย้ายเข้า

– ตรวจสอบใบแจ้งย้ายที่อยู่ ทร.6 ตอนที่ 1,2

 

  1. การแจ้งย้ายที่อยู่ปลายทาง ผู้ย้ายที่อยู่เป็นผู้แจ้งย้ายออกและย้ายเข้า

ต่อนายทะเบียนผู้รับแจ้งแห่งท้องที่ที่ย้ายไปอยู่ใหม่

 

หลักฐานประกอบการแจ้ง

– บัตรประจำตัวประชาชนเจ้าบ้านที่เข้าไปอยู่ใหม่

– บัตรประจำตัวผู้แจ้งย้าย

– สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านที่จะแจ้งย้ายเข้า

– หนังสือยินยอมให้ย้ายเข้าจากเจ้าบ้าน

– เสียค่าธรรมเนียมตามที่กำหนดในกฎกระทรวง 20 บาท

 

  1. การแจ้งย้ายออกจากทะเบียนบ้านกลาง

 

หลักฐานประกอบการแจ้ง

– กรณีเอกสารหลักฐานมาแสดง ตรวจสอบหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่า ผู้แจ้งย้ายเป็นคนเดียวกันกับบุคคลที่มีชื่อและรายการในทะเบียนบ้านกลาง

– กรณีไม่มีเอกสารราชการมาแสดง ให้สอบสวนพยานบุคคล เพื่อให้ยืนยันรับรองว่า ผู้ขอแจ้งย้าย ออกจากทะเบียนบ้านกลาง เป็นบุคคลคนเดียวกันกับชื่อและรายการที่ปรากฏในทะเบียนบ้านกลาง

– เมื่อตรวจสอบหลักฐาน หรือสอบพยานบุคคลเป็นที่น่าเชื่อถือก็ให้ดาเนินการแจ้งย้ายออก

 

 

 

 

การขอแก้ไขรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎร

เอกสารการทะเบียนราษฎรได้แก่ สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน สูติบัตร มรณบัตร หากมีรายการที่ไม่ถูกต้องตรงตามข้อเท็จจริง สามารถร้องขอให้นายทะเบียนแก้ไขรายการให้ถูกต้องได้ ดังนี้

 

หลักฐานประกอบการแจ้ง

– สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน

– บัตรประจำตัวประชาชนผู้ยื่นคำร้อง

– เอกสารการทะเบียนราษฎรที่ขอแก้ไข ได้แก่ สูติบัตร มรณบัตร ทะเบียนบ้าน ฯลฯ

– เอกสารที่ทางราชการออกให้

 

การรับแจ้งเกี่ยวกับบ้าน

บ้าน หมายถึง โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้าง สาหรับใช้เป็นที่อยู่อาศัย หรือสถานที่ประกอบการซึ่งมีเจ้าบ้านครอบครอง ให้ทุกบ้านมีเลขหมายประจำบ้าน บ้านใดที่ยังไม่มีเลขหมายประจาบ้าน ให้เจ้าบ้านแจ้งต่อนายทะเบียนเพื่อขอเลขหมายประจาบ้าน ภายใน 15 วัน นับแต่บ้านสร้างเสร็จ

 

การขอเลขหมายประจำบ้าน

หลักฐานประกอบการแจ้ง

– บัตรประจำตัวประชาชนผู้ยื่นคำร้อง

– สำเนาทะเบียนบ้านผู้ยื่นคำร้อง

– ใบอนุญาตปลูกสร้างอาคาร (สำนักการช่างออกให้)

– หนังสือรับรองอาคาร (สำนักการช่างออกให้)

– หลักฐานการแสดงกรรมสิทธิ์ในที่ดินที่ปลูกสร้าง กรณีบ้านเก่า เช่น โฉนดที่ดิน/สัญญาซื้อขาย สัญญาเช่า (ถ้ามี)