HangDong เทศบาลตำบลหางดง www.hangdong.go.th
“สังคมน่าอยู่อาศัย ก้าวไกลทางเศรษฐกิจ”

เทศบาลตำบลหางดง

นโยบายนายกเทศมนตรี

นโยบายนายกเทศมนตรี

ประกาศเมื่อ 00 543

เปิดอ่าน 806 ครั้ง

 
 

การพัฒนาตามนโยบายริเริ่มของนายกเทศมนตรีตำบลหางดง

 

               ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้มีมติรับรองผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลหางดง ตามหนังสือรับรองให้ไว้ ณ วันที่ 3 พฤษภาคม 2555 นั้น

          ท่านนายกเทศมนตรีตำบลหางดงได้กำหนดนโยบายในการบริหารราชการของเทศบาลตำบลหางดง ว่าจะดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาล ตามที่กฎหมายกำหนดไว้และรับผิดชอบต่อการบริหารงานเทศบาล ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ เทศบัญญัติ และนโยบายที่กำหนดขึ้น โดยยึดหลักการตามระบอบประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม ให้ครอบคลุมและสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล นโยบายของกระทรวงมหาดไทยและนโยบายของจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีเจตนารมณ์ที่จะบริหารงานท้องถิ่นให้มีเสถียรภาพเกิดความมั่นคง ทั้งในทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองการปกครอง ตามหน้าที่ซึ่งกำหนดในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546

          ทั้งนี้ ในการบริหารงานจะดำเนินการเพื่อประโยชน์สุขอันสูงสุดของประชาชนชาวเทศบาลตำบลหางดง และประเทศชาติ โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี การจัดซื้อจัดจ้าง และการดำเนินโครงการ/กิจกรรมต่างๆ อีกทั้งให้มีการตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน รวมทั้งจะทำงานโดยเปิดเผยข้อมูลข่าวสารให้แก่ประชาชนรับทราบอย่างทั่วถึง เพื่อให้การบริหารงานของเทศบาลตำบลหางดงเป็นไปด้วยความเรียบร้อย รวดเร็ว โปร่งใส ซื่อตรง เป็นธรรม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ในการบริการของเทศบาลไปสู่ประชาชน สามารถบรรลุถึงวัตถุประสงค์ตามภารกิจและเป็นไปตามเป้าหมาย จึงได้กำหนดนโยบายการบริหารงานเทศบาลตำบลหางดง ดังนี้

 

1. นโยบายด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

                   นโยบายด้านนี้จะดำเนินการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้โครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการให้ได้มาตรฐานสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนและต่อเนื่องกับโครงการที่ดำเนินการไปแล้ว เพื่อเข้าสู่มาตรฐานของเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน โดยกำหนดแนวทางดังนี้

                   1.1 สานต่อโครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนนภายในเขตเทศบาลทั้งระบบ ให้ได้มาตรฐานและเชื่อมโยงกันเพื่อความสะดวกของประชาชนในการสัญจร

                   1.2 เร่งดำเนินการก่อสร้างและปรับปรุงระบบระบายน้ำ พร้อมวางระบบการป้องกันน้ำท่วมภายในเขตเทศบาลอย่างยั่งยืน

                   1.3 สานต่อโครงการติดตั้ง ปรับปรุงและขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะให้ทั่วถึงทุกแหล่งชุมชนของเทศบาลเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

                   1.4 ปรับปรุงระบบสัญญาณจราจร เครื่องหมายจราจรให้เป็นระบบทันสมัย เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้รถใช้ถนน รวมถึงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ตามพื้นที่สำคัญ เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

                   1.5 ประสานกับบริษัทผู้เช่าดำเนินกิจการประปา เพื่อจัดให้มีระบบน้ำประปาบริการแก่ประชาชนในทุกพื้นที่อย่างทั่วถึง

                   1.6 ปรับปรุงและจัดระบบผังเมืองให้สอดคล้องและรองรับการขยายตัวของเมืองอย่างเหมาะสม รวมถึงการปรับภูมิทัศน์ เส้นทางหลักให้สวยงามและเป็นระเบียบเรียบร้อย

 

2. นโยบายด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจ

                   นโยบายด้านนี้จะมุ่งพัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่อาศัยและก้าวไกลทางเศรษฐกิจในทุกด้าน พร้อมเปิดรับประชาคม ASEAN (2015) โดยกำหนดแนวทางดังนี้

                   2.1 จัดระเบียบร้านค้าและขยายพื้นที่จำหน่ายสินค้าในตลาดสด จัดให้มีตลาดนัด
ถนนคนเดิน จัดให้มีอาคารพาณิชย์เพิ่มขึ้น เพื่อเป็นการเพิ่มรายได้เทศบาลอย่างถาวรและยั่งยืน

                   2.2 ส่งเสริม เพิ่มมาตรฐานและพัฒนาอาชีพแก่ประชาชน ให้มีความสามารถในการประกอบอาชีพ เพื่อมีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างยั่งยืน

                   2.3 ส่งเสริมอาชีพจากภูมิปัญญาท้องถิ่นชุมชนให้สามารถมีรายได้เลี้ยงตนเองได้อย่างเพียงพอตามแนวปรัชญา “เศรษฐกิจพอเพียง”

                   2.4 ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาความสัมพันธ์กับเมืองต่าง ๆ ในประเทศและต่างประเทศ เพื่อความร่วมมือทางการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว การศึกษาและประเพณี

                   2.5 ปรับปรุงและพัฒนาสถานที่สำคัญในเขตเทศบาลตำบลหางดง ทั้งในส่วนที่เทศบาลตำบลหางดงรับผิดชอบ หรือหน่วยงานอื่นรับผิดชอบ โดยร่วมมือกันจัดให้มีสภาพแวดล้อมที่สวยงาม จัดข้อมูลแนะนำแหล่งท่องเที่ยว เพื่อดึงดูดความสนใจของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศ

 

3. นโยบายด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

                   3.1 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต

                     3.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนในการสร้างโอกาสให้แก่กลุ่มผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคมได้รับการสงเคราะห์และมีการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีสามารถพึ่งตนเองได้

                     3.1.2 จัดสวัสดิการและสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์

                     3.1.3 จัดสวัสดิการบ้านที่อยู่อาศัยโครงการ “บ้านเอื้ออาทร” หรือ “บ้านรัฐสวัสดิการ” สำหรับผู้ด้อยโอกาส

                     3.1.4 เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

                     3.1.5 จัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อเยาวชนเพื่อลดปัญหายาเสพติด และแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง

                   3.2 ด้านการกีฬา

                     3.2.1 เน้นนโยบายส่งเสริมสุขภาพร่างกายและสุขภาพจิตตลอดจนการจัดกิจกรรมร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ให้แก่เด็ก เยาวชน และประชาชนในเขตเทศบาลตำบลหางดง

                     3.2.2 พัฒนาศูนย์ส่งเสริมสุขภาพแบบผสมผสานด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาของเทศบาลตำบลหางดง เพื่อให้เด็ก เยาวชน และประชาชนได้ใช้เป็นสถานที่เล่นกีฬาและออกกำลังกาย ส่งเสริมสุขภาพ                                                                            

                     3.2.3 นโยบายจัดสร้างสนามกีฬาขนาดใหญ่ที่ได้มาตรฐาน เพื่อใช้ในการออกกำลังกาย ฝึกซ้อมกีฬาและใช้เป็นสนามแข่งขันระดับจังหวัดและประเทศ

                   3.3 ด้านสาธารณสุข

                     3.3.1 ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสุขภาพอนามัยของเด็ก เยาวชนและประชาชน ให้มีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีโดยถ้วนหน้าโดยให้ความสำคัญกับการดูแลการส่งเสริมและป้องกันสุขภาพของตนเองมากขึ้น

                     3.3.2 พัฒนาศักยภาพทางด้านสาธารณสุขมูลฐานของคนในชุมชน และสนับสนุนการให้บริการสุขภาพอนามัย สุขศึกษา โภชนาการ ตามแนวปฏิบัติตามมาตรฐานงานสาธารณสุขมูลฐาน

                     3.3.3 รณรงค์การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของชุมชนและสถานที่ต่างๆ ในเขตเทศบาลให้เป็นเมืองน่าอยู่

                     3.3.4 ส่งเสริมให้มีการจัดการป้องกันควบคุมโรคติดต่อ โรคระบาด และการให้ความรู้ด้านสาธารณสุขและสุขภาพแก่ประชาชนอย่างทั่วถึง

                     3.3.5 ปรับปรุงตลาดสดให้สะอาดถูกสุขลักษณะตามหลักสาธารณสุข

                   3.4 ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

                     3.4.1 บริหารจัดการระบบการจัดเก็บและกำจัดขยะมูลฝอยให้เป็นไปตามมาตรฐาน ทั้งนี้โดยความร่วมมือของประชาชนและหน่วยงานของรัฐและเอกชนทุกชุมชนและองค์กร

                     3.4.2 ส่งเสริมและสนับสนุน ฟื้นฟูสภาพแวดล้อมและป้องกันมลพิษ มิให้ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชน

                     3.4.3 ปรับปรุงภูมิทัศน์ สถานที่สาธารณะ สนามเด็กเล่น สวนสุขภาพ เพื่อเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจให้ประชาชนได้ใช้สอยให้เกิดประโยชน์สูงสุดและการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเขตเทศบาล

                     3.4.4 ปลูกฝังให้ประชาชนมีจิตสำนึกรักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติ

 

4.นโยบายด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

                   นโยบายด้านนี้มุ่งส่งเสริมและพัฒนาระบบการจัดการในระดับโรงเรียนและชุมชน
เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคม ASEAN (2015) ที่เป็นแผนแม่บทหลัก โดยเปิดให้มีศูนย์เรียนรู้ชุมชน โดยกำหนดแนวทางดังนี้

                   4.1 ยกระดับคุณภาพมาตรฐานการศึกษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่มาใช้ในโรงเรียนเทศบาล โดยยึดหลักและแนวทางตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542

                   4.2 ส่งเสริมพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีศักยภาพในทุก ๆ ด้าน เช่น หลักสูตรการเรียนการสอน บุคลากรทางการศึกษา อุปกรณ์การเรียนการสอน ตลอดจนเทคโนโลยีที่ทันสมัย

                   4.3 มุ่งจัดการศึกษาให้คนในท้องถิ่นพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สามารถพึ่งตนเองได้ เป็นคนดีมีปัญญาและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้

                   4.4 ส่งเสริมการศึกษานอกระบบ รวมทั้งปรับปรุงศูนย์เรียนรู้ชุมชนและส่งเสริมการเรียนรู้ชุมชนเทศบาลตำบลหางดงให้เป็นแหล่งเรียนรู้ในหลาย ๆ ด้าน และเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของประชาชนในเขตเทศบาล

                   4.5 ส่งเสริม สนับสนุน อนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่นต่าง ๆ รวมถึงการจัดให้มีการฟื้นฟูและสืบสานคุณค่าของวัฒนธรรมไทยทั้งที่เป็นวิถีชีวิต ประเพณี ค่านิยมที่ดีงาม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและการดูแลรักษาศาสนสถานต่าง ๆ

 

5. นโยบายด้านบริหาร

                   5.1 มุ่งเน้นการบริหารงานเทศบาลโดยใช้หลักธรรมาภิบาล และหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

                   5.2 ส่งเสริมการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในกระบวนการวางแผน การคิด การตัดสินใจ รวมถึงระบบการให้บริการแก่ประชาชน เพื่อให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

                   5.3 มุ่งเน้นการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการต่าง ๆ เพื่อให้การดำเนินงานเกิดความคุ้มค่าและบรรลุเป้าหมายในเชิงภารกิจของภาครัฐ

                   5.4 มุ่งจัดองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ รวมถึงส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรของเทศบาลให้เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ รวมทั้งพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ให้มีความเหมาะสมและทันสมัย เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

                   5.5 ส่งเสริม สนับสนุนการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ขององค์กร รวมถึงการทำงานในเชิงบูรณาการร่วมกับหน่วยงานของรัฐ เอกชน หรือหน่วยงานอื่น

 

               โดยสรุป  การกำหนดยุทธศาสตร์และนโยบายในฐานะนายกเทศมนตรีตำบลหางดงที่กล่าวมา ได้วางอยู่บนพื้นฐานความเป็นจริงของท้องถิ่นทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ การบริการสาธารณะ การบริหารจัดการ และสถานการณ์ของการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน เพื่อให้สามารถดำเนินนโยบายต่าง ๆ ให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ได้ จำเป็นจะต้องได้รับความร่วมมือสนับสนุนแผนงาน โครงการและงบประมาณ อีกทั้งจำเป็นที่จะต้องปรับปรุงเทศบัญญัติที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารการพัฒนาเทศบาลยุคใหม่จากสภาเทศบาลตำบลหางดง และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหางดงผู้มีเกียรติทุกท่าน งานจึงจะบรรลุผลทางปฏิบัติและเกิดประโยชน์ มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ต่อประชาชนอย่างแท้จริง