เทศบาลตำบลหางดง


   Hangdong Subdistrict Municipality

ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมา

เทศบาลตำบลหางดง เดิมเป็นสุขาภิบาลหางดง อยู่ในความดูแลรับผิดชอบของอำเภอหางดงได้จัดตั้งเป็นสุขาภิบาลตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ.2499 ได้รับการเปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาลตำบลหางดง ตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะ ของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พุทธศักราช 2542 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ.2542

ด้านกายภาพ

ลักษณะที่ตั้ง
ชุมชนเทศบาลตำบลหางดง เป็นชุมชนเมืองที่มีการตั้งถิ่นฐาน ในบริเวณที่ราบลุ่ม โดยการตั้งถิ่นฐานส่วนใหญ่เกาะกลุ่มไป ตามเส้นทางคมนาคมหลักของชุมชน คือ ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 108 และบริเวณพื้นที่ที่ประชากรอาศัย อยู่อย่างหนาแน่น ได้แก่ หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 3 ซึ่งเป็นศูนย์กลางการบริหาร พาณิชยกรรมและแหล่งจ้างงานของอำเภอหางดง ส่วนบริเวณรอบนอกมีการตั้งถิ่นฐานเบาบางอยู่ในพื้นที่เกษตรกรรม เทศบาลตำบลหางดง ตั้งอยู่เลขที่ 999 หมู่ 3 ตำบลหางดง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ พิกัดที่ตั้งเส้นรุ้ง (ละติจูด) 18.69 เส้นแวง (ลองจิจูด) 98.91
ลักษณะภูมิประเทศ
เทศบาลตำบลหางดง ตั้งอยู่บริเวณที่ราบตอนกลางของ อำเภอหางดงห่างจากจังหวัดเชียงใหม่ไปทางทิศใต้ตามทางหลวง หมายเลข 108 (เชียงใหม่ – ฮอด) เป็นระยะทาง 15 กิโลเมตร สภาพภูมิประเทศโดยทั่วไปภายในชุมชนเทศบาลตำบลหางดง เป็นที่ราบลุ่มไม่มีป่าเขา มีลำเหมืองแม่ท่าช้าง ลำเหมืองแม่ขัก และลำเหมืองแม่คำลม ไหลผ่านทางด้านเหนือ ด้านตะวันตก ด้านใต้และด้านตะวันออกของชุมชน

วิสัยทัศน์การพัฒนาของเทศบาลตำบลหางดง

“หางดงน่าอยู่อาศัย ก้าวไกลทางเศรษฐกิจ”