HangDong เทศบาลตำบลหางดง www.hangdong.go.th
“สังคมน่าอยู่อาศัย ก้าวไกลทางเศรษฐกิจ”

ภาพกิจกรรม

เทศบาลตำบลหางดง

การประชุมชี้แจงนโยบายการพัฒนาตลาดสดท้องถิ่นประชารัฐสุขใจและพิจารณาต่อสัญญาจำหน่ายสินค้า

ประกาศเมื่อ 22 กันยายน 2563 13:56:58

เปิดอ่าน 34 ครั้ง

17 กันยายน 2563 เวลา 10.00 น. เทศบาลตำบลหางดง จัดการประชุมชี้แจงนโยบายการพัฒนาตลาดท้องถิ่นประชารัฐสุขใจและพิจารณาการต่อสัญญาจำหน่ายสินค้าให้กับพ่อค้า แม่ค้าและผู้ประกอบการในตลาดสดเทศบาลตำบลหางดง
โดยท่านนายกเทศมนตรีตำบลหางดง (ดร.จำรูญ เร่งถนอมทรัพย์)ได้ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมฯพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล โดยท่านนายกเทศมนตรีตำบลหางดงได้มอบนโยบายการดำเนินงานและการขับเคลื่อนตลาดสดเทศบาลตำบลหางดงในปีงบประมาณ 2564
ในการนี้ได้มีการแนะนำคณะกรรมการพัฒนาตลาดสดเทศบาลตำบลหางดง จำนวน 5 ท่านได้แก่
1. คุณอุทัยวุทธ์ งามวัฒนากุล
2. รตท.วสันต์ กาเรียน
3. คุณธีรยุทธ ธาตุคำ
4. คุณศรีพรรณ กุยคำ
5. คุณศิริวรรณ จันทรมานนท์
นอกจากนั้นยังได้มีการพูดคุยถึงสภาพปัญหาและการขอความร่วมมือพ่อค้า แม่ค้า และผู้ประกอบการในการจำหน่ายสินค้าในตลาดสดเทศบาลตำบลหางดง รวมถึงได้มีการตรวจคัดกรองอุณหภูมิร่างกายและโรคไม่ติดต่อเบื้องต้น (เบาหวาน , ความดันโลหิต)ให้กับผู้เข้าร่วมการประชุมอีกด้วย ซึ่งการประชุมฯดังกล่าวได้รับความสนใจจากพ่อค้า แม่ค้าและผู้ประกอบการเทศบาลตำบลหางดงเป็นจำนวนมาก