HangDong เทศบาลตำบลหางดง www.hangdong.go.th
“สังคมน่าอยู่อาศัย ก้าวไกลทางเศรษฐกิจ”

ภาพกิจกรรม

เทศบาลตำบลหางดง

กิจกรรมมอบบ้านที่ได้รับการซ่อมแซมพร้อมถุงยังชีพและเครื่องอุปโภคบริโภค

ประกาศเมื่อ 11 กันยายน 2563 13:17:09

เปิดอ่าน 54 ครั้ง

วันพุธที่ 9  กันยายน 2563 เวลา 13.00 น. ดร.จำรูญ เร่งถนอมทรัพย์ นายกเทศมนตรีตำบลหางดง  มอบหมายให้ นายศาสตรา ใบงิ้ว รองนายกเทศมนตรีตำบลหางดง นายสมศักดิ์ อุปพันธ์ ปลัดเทศบาลตำบลหางดง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหางดง ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม เป็นตัวแทนเทศบาลตำบลหางดง ในการมอบบ้านที่ได้รับการซ่อมแซมเรียบร้อยแล้วพร้อมทั้งถุงยังชีพและสิ่งของอุปโภคบริโภค ให้แก่ นางอารีย์ ชีรัง บ้านเลขที่ 67/1 หมู่ 2 ซึ่งเป็นผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลหางดงโดยได้รับงบประมาณสนับสนุนในการซ่อมแซมบ้านจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ และ กิ่งกาชาดอำเภอหางดง

https://www.facebook.com/profile.php?id=100044733258570&fref=search&__tn__=%2Cd%2CP-R&eid=ARAbsQeCZLiOSYXOxr1iuYe9-x5B0y3ipIA4lWHleLJCecusFdB6whI5iTwD