HangDong เทศบาลตำบลหางดง www.hangdong.go.th
“สังคมน่าอยู่อาศัย ก้าวไกลทางเศรษฐกิจ”

คู่มือการให้บริการสำหรับประชาชน

เทศบาลตำบลหางดง

คู่มือการให้บริการสำหรับประชาชน สำนักปลัด (สำนักทะเบียนพาณิชย์) คู่มือการให้บริการสำหรับประชาชน สำนักปลัด (สำนักทะเบียนท้องถิ่น) คู่มือการให้บริการสำหรับประชาชน กองสวัสดิการสังคม คู่มือการให้บริการสำหรับประชาชน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม คู่มือการให้บริการสำหรับประชาชน กองช่าง คู่มือการให้บริการสำหรับประชาชน กองคลัง คู่มือการให้บริการสำหรับประชาชน กองการศึกษา คู่มือรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ คู่มืองานบริการหน่วยกู้ชีพเทศบาลตำบลหางดง คู่มือขออนุญาตโฆษณาด้วยการปิดทิ้ง หรือโปรยแผ่นประกาศ หรือใบปลิวในที่สาธารณะ คู่มือการปฏิบัติงานการกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย คู่มือการดำเนินงานโครงการเงินอุดหนุนเพือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด คู่มือการดำเนินงาน กองทุนหลักประกันสุขภาพ การป้องกันโรค การฟื้นฟูสมรรถภาพให้แก่ประชาชนในพื้นที่ คู่มือการขออนุญาตใช้บริการกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย คู่มือการขออนุญาตใช้เครื่องเสียง คู่มือการขอใบอนุญาตสินค้าทางสาธารณะ คู่มือการขอ/ต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที คู่มือการขอ/ต่อใบอนุญาตประกอบกิจการ