เทศบาลตำบลหางดง


   Hangdong Subdistrict Municipality

ยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ

============================================================

ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เทศบาลตำบลหางดง ได้ใช้เทคนิค SWOT Analysis มาวิเคราะห์ประเมินสภาพการพัฒนา ในปัจจุบันและภาพรวมของโอกาสการพัฒนาในอนาคต เพื่อนำไปสู่การกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนา ซึ่งสามารถนำมาตรวจสอบกับแผนพัฒนาว่ามีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การพัฒนาท้องถิ่นเพียงใด หรือมีจุดเน้นไปในทิศทางใด โดยสามารถสรุปผลการวิเคราะห์ SWOT Analysis ได้ดังนี้

จุดแข็ง (Strengths)

S1 เป็นชุมชนและอำเภอรอบในของจังหวัดเชียงใหม่
S2 มีโครงสร้างพื้นฐานค่อนข้างทั่วถึง
S3 มีการคมนาคมขนส่งสะดวกทั้งทางบกและทางอากาศ เอื้อต่อการรองรับการเจริญเติบโตของเชียงใหม่ ทั้งด้านที่อยู่อาศัยและอุตสาหกรรม
S4 มีวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นของชาวล้านนาที่สำคัญและเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น
S5 มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ ซึ่งตั้งตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
S6 มีวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัย และเพียงพอในการให้บริการของประชาชน
S7 มีสื่อประชาสัมพันธ์ และมีช่องทางการเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารต่างๆ ให้ประชาชน ได้รับทราบหลายช่องทาง เช่น บอร์ดประชาสัมพันธ์ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เสียงตามสายของเทศบาล วิทยุชุมชน วารสารของเทศบาลและเว็บไซต์ของเทศบาล
S8 มีผู้บริหารที่มีภาวะผู้นำสูง มีวิสัยทัศน์ รับฟังความคิดเห็นของประชาชนและสามารถประสานงานกับหน่วยงาน องค์กรต่างๆ ได้ดี
S9 มีส่วนราชการหลายแห่งตั้งอยู่ในพื้นที่ อาทิเช่น ที่ว่าการอำเภอหางดง สถานีตำรวจภูธรหางดง โรงพยาบาลหางดง ฯลฯ
S10 ระบบบริหารงานที่ดี มีคำสั่งมอบหมายงาน แบ่งหน้าที่รับผิดชอบชัดเจน และมีวัฒนธรรมองค์กรที่เข้มแข็ง
S11 พนักงานและลูกจ้างของสำนักปลัด ส่วนใหญ่เป็นคนในพื้นที่ ทำให้รู้สภาพของปัญหา และสภาพภูมิศาสตร์ของพื้นที่เป็นอย่างดี ทำให้การทำงานง่าย และสะดวกสบายขึ้น
S12 อาคารสำนักงาน สถานที่ และสิ่งอำนวยความสะดวกสามารถเข้าถึงได้สะดวก
S13 มีแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาสามปีขององค์กรที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่
S14 องค์กรมีการแบ่งส่วนราชการภายในและกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบตามโครงสร้างอย่างชัดเจนและเป็นระบบ
S15 องค์กรมีการแบ่งสายงานการบังคับบัญชาตามลำดับที่ชัดเจน
S16 เป็นองค์กรหลักที่ทำหน้าที่ในการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นในเขตอำเภอหางดง
S17 มีกฎหมายรองรับการดำเนินงานตามภารกิจอำนาจหน้าที่ที่กำหนดไว้
S18 องค์กรมีทรัพยากร เครื่องมืออุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกในการทำงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพเหมาะสมกับการดำเนินงานตามภารกิจที่รับผิดชอบ

จุดอ่อน (Weaknesses)

W1 มีประชาชนอพยพเข้ามาอยู่อาศัยเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว เกิดการขยายตัวของชุมชน ก่อให้เกิดปัญหาการจราจร
W2 ระบบระบายน้ำและการบำรุงรักษายังไม่ได้มาตรฐานและไม่เพียงพอ
W3 ที่ดินส่วนใหญ่เป็นของนายทุนต่างจังหวัด ไม่นำไปใช้ประโยชน์ และปล่อยให้รกร้างว่างเปล่า
W4 การตัด/ขยายถนน ทำให้การรวมตัวของชุมชนยากขึ้น
W5 งบประมาณมีน้อย ไม่เพียงพอต่อภารกิจที่เพิ่มมากขึ้น
W6 ส่วนราชการผู้รับผิดชอบโครงการพัฒนาไม่สามารถกำหนดห้วงระยะเวลาในการดำเนินการโครงการที่แน่นอนได้ และการปฏิบัติงานตามกิจกรรมของโครงการมีความล่าช้าไม่เป็นไปตามห้วงระยะเวลาที่กำหนด

โอกาส (Opportunities)

O1 มีการจัดตั้งตลาดสดเทศบาลตำบลหางดง ทำให้ราษฎรในท้องถิ่นมีช่องทางในการประกอบอาชีพมากขึ้น และมีการต่อยอดในการสร้างรายได้ และลดรายจ่ายของประชาชน
O2 ได้รับเงินงบประมาณอุดหนุนจากหน่วยงานต่างๆ ของรัฐ เช่น เงินอุดหนุนจากราชการส่วนกลาง หรือราชการส่วนภูมิภาค เป็นต้น
O3 สภาพสังคมยังมีความเป็นกึ่งเมืองกึ่งชนบท แต่ยังทำให้ชุมชนเกิดความอบอุ่น เกื้อกูลช่วยเหลือกันเหมือนครอบครัวเดียวกัน หรือเหมือนเครือญาติ หรือเหมือนพี่น้องกัน
O4 รัฐบาลให้ความสำคัญในการส่งเสริม และสนับสนุนงบประมาณให้แก่ท้องถิ่นให้มีบทบาทในการป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม และยาเสพติด
O5 รัฐบาลสนับสนุนให้ประชาชน องค์กรต่างๆ และผู้นำชุมชนมีส่วนร่วมในการรวมตัวภายในชุมชนเพื่อรักษาวัฒนธรรม ประเพณี ที่ชุมชนจะต้องทำร่วมกัน ทำให้เกิดความสามัคคีมากขึ้น
O6 หน่วยงานภาครัฐ หรือเอกชนในพื้นที่ให้การสนับสนุนและมีส่วนร่วมกับเทศบาลเป็นอย่างดี
O7 กำนันและผู้ใหญ่บ้าน รวมถึงกลุ่มสมาชิกชมรมผู้สูงอายุ ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐานและกลุ่มแม่บ้านต่างๆ ให้ความร่วมมือและมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมเป็นอย่างดี

อุปสรรค (Threats)

T1 มีประชากรแฝงจำนวนมาก เนื่องจากมีสถานประกอบการและอยู่ใกล้ตัวเมือง ทำให้มีปัญหาด้านการจราจรและสิ่งแวดล้อมตามมา
T2 ค่านิยมต่างชาติของประชาชนในชุมชนเปลี่ยนแปลงไปมาก ทำให้วัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิตที่ดีของท้องถิ่นเปลี่ยนแปลงไปมากขึ้น
T3 การเปลี่ยนแปลงจากสังคมชนบทเป็นสังคมกึ่งเมืองกึ่งชนบท หรือเปลี่ยนไปเป็นสังคมเมืองทำให้โครงสร้างประชากรเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมากขึ้น
T4 ประชาชนได้รับผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจจากสินค้าราคาแพง และการขึ้นราคาน้ำมัน ทำให้ประชาชนต้องแบกรับภาระค่าครองชีพเพิ่มมากขึ้น
T5 จำนวนประชาชนและกลุ่มองค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่มาขอรับบริการมีแนวโน้มเพิ่มจำนวนมากขึ้น เช่น สวัสดิการผู้สูงอายุ การขอความช่วยเหลือด้านสาธารณภัย หรือการร้องเรียน

วิสัยทัศน์

การกำหนดวิสัยทัศน์ของเทศบาลตำบลหางดง จัดทำขึ้นโดยคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลและประชาคมเทศบาล ร่วมแสดงความคิดเห็นพิจารณาจุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส และข้อจำกัดของเทศบาล ตามลำดับความสำคัญและวิเคราะห์ กำหนดเป็นวิสัยทัศน์ ดังนี้

“ สังคมน่าอยู่อาศัย ก้าวไกลทางเศรษฐกิจ ”

อ่านเพิ่มเติม